Skip to content

Coedwigaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Coed

Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Mae coetiroedd a choedwigoedd yn creu amgylcheddau sy’n cynnig cyfleoedd i bobl, i fusnesau ac i fioamrywiaeth. Mae coed hefyd yn creu pren, wrth gwrs, sy’n adnodd adnewyddadwy all helpu i storio carbon.

Ein gweledigaeth yw y bydd Cymru yn cael ei hadnabod fel gwlad sydd â choetiroedd o ansawdd uchel sy’n gwella’r tirwedd, sy’n briodol i amodau lleol ac sydd â chymysgedd amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd.

Bydd y coetiroedd hyn yn gwneud y canlynol:

  • creu buddiannau cymdeithasol a chymunedol gwirioneddol, ar lefel leol a chenedlaethol
  • cefnogi diwydiannau sy’n ymwneud â choetiroedd sy’n ffynnu
  • helpu i greu amgylchedd gwell fyth yng Nghymru.

I’n helpu i wireddu ein gweledigaeth, mae’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd yn ein helpu. Mae gan y 18 aelod sydd ar y Panel ystod eang o fuddiannau a phrofiadau amrywiol ym maes coetiroedd Cymru. Maen nhw’n rhoi cyngor ar y canlynol:

  • datblygu polisïau sy’n ymwneud â choed a choetiroedd yng Nghymru
  • sut i roi Strategaeth Coedwigaeth Cymru ar waith
  • comisiynu ymchwil a thystiolaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu polisïau coedwigaeth.

Mae’r panel hefyd yn adrodd i Weinidogion Cymru ynghylch penderfyniadau Cyfoeth Naturiol Cymru y mae anghydfod yn eu cylch fel y’u disgrifir yn y Ddeddf Coedwigaeth 1967 (dolen allanol).

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a ddewisodd aelodau’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd.  Mae’r penodiadau’n para am 2 flynedd.

Mae mwy o wybodaeth ar gyfer goedwigaeth yng Nghymru ar gael gan Gyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).