Skip to content

Rhaglen Datblygu Masnach

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Bwyd a diod.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn cynnig cymorth datblygu masnach i gynhyrchwyr bwyd a diod ledled Cymru.

Mae'r cymorth yn amrywio o gynnig syniadau i gynhyrchwyr a thyfwyr sylfaenol ar werthu mewn marchnadoedd ffermwyr lleol i reoli contract gwerth miliynau o bunnoedd gyda manwerthwr mawr. Rydym hefyd yn cynnig cymorth sy’n benodol i’w sectorau ar gyfer y gwahanol ddiwydiannau megis pysgodfeydd, garddwriaeth a llaeth.

Mentoriaid sy'n benodol ar gyfer y diwydiant bwyd sy'n gweithredu cynllun mentora Llywodraeth Cymru. Bydd prosiect mentora tebygol yn parhau am hyd at 12 mis gyda'r mentor yn cynnig cymorth drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy'r e-bost.

Mae'r cwmnïau sy'n cymryd rhan yn y cynllun mentora wedi nodi ystod o welliannau i'w busnesau. Maent yn cynnwys cynyddu proffidioldeb o ganlyniad i strwythurau rheoli gwell, gwell cyfathrebu yn fewnol ac yn allanol, dosbarthu mwy effeithiol a strategaethau marchnata gwell gan arwain at gynnydd mewn gwerthiant i gwsmeriaid presennol a chwsmeriaid newydd.

Adborth gan Gleientiaid ynghylch y Cynllun Mentora

"Mae gennym barch mawr at y mentor. Roedd ganddo lawer o brofiad ymarferol o ran rhedeg cwmni gweithgynhyrchu bwyd. Pan fyddwch yn gofyn am gyngor, mae'r ateb wedi'i seilio ar brofiad gwirioneddol, nid ar theori a geir mewn llyfrau."
(Ieuan Edwards - Cwmni Selsig Cymru, Conwy)

O dan ein Rhaglen Datblygu Masnach, mae cymorth Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r cyfle i gynhyrchwyr gyrchu'r marchnadoedd yma ac rydym yn falch i hyrwyddo ein cynnyrch yn Llundain.

Cysylltiadau

I gael cymorth busnes ar gyfer y sector bwyd a diod, cysylltwch â Huned Gwybodaeth Busnes:

Ffôn: 03000 6 03000

Ebost: bwyd-food@cymru.gsi.gov.uk