Skip to content

Strategaeth a pholisi bwyd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Bwyd a diod.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn gyfrifol am ddatblygu polisïau, gweithredu deddfwriaeth a monitro cynlluniau gweithredu sy’n helpu i ddatblygu’r diwydiant bwyd yng Nghymru.

Rydym wedi datblygu strategaeth fwyd i Gymru ar y cyd â rhanddeiliaid yn y diwydiant, a’n Partneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod. Mae Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru yn amlinellu gweledigaeth eang ynghylch rôl bwyd yng Nghymru, â’r bwriad o ddatblygu cyfeiriad clir lle y gall diwydiant bwyd Cymru dyfu mewn modd cynaliadwy a fydd yn sicrhau elw dros y 10 mlynedd nesaf. Mae’n seiliedig ar egwyddorion datblygu cynaliadwy, sy’n cynnwys agweddau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gynhyrchu a bwyta bwyd.

Mae’n creu sail ar gyfer dull integredig o ddatblygu polisi bwyd yng Nghymru drwy ystyried materion trawsbynciol fel:

  • iechyd
  • diwylliant ac addysg bwyd
  • diogelwch bwyd
  • cynaliadwyedd amgylcheddol
  • datblygu cymunedol

Bwriad y dull integredig hwn yw gwneud y system fwyd yn fwy cadarn a hyrwyddo economi fwyd sy’n fwy cryf yng Nghymru, gan felly wella gallu a chapasiti busnesau bwyd i gystadlu’n effeithiol gartref a thramor.

I ddarllen y strategaeth fwyd cliciwch ar y ddolen yn y ddewislen ar y chwith.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at: food.policy@wales.gsi.gov.uk, neu drwy’r post:

Yr Is-adran Fwyd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR.