Skip to content

Penderfyniad ar dir comin Trefil Las a Chomin Twyn Bryn-March yn Rasa, Glyn Ebwy

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dad-gofrestru a chyfnewid tir comin (adran 16).

Cefndir

Roedd y cais i ddad-gofrestru tir comin yn Nhrefil Las a Chomin Twyn-Bryn; a darparu tir yn ei le yn:

  • Fferm Bryn, Brynmawr
  • Crown Avenue, Tredegar
  • Waun y Pound, Glyn Ebwy
  • Coetir Sirhowy, Tredegar
  • Garden City, Glyn Ebwy
  • Fferm Greenmeadow, Abertyleri
  • Wentwood. 

Cafodd y cais tir comin ei ystyried gan Arolygydd Cynllunio annibynnol a gynhaliodd wrandawiad ynghylch y ceisiadau.  Paratowyd adroddiad gan yr Arolygydd ar gyfer y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.

Penderfyniad

Cytunodd y Dirprwy Weinidog gydag argymhellion y Gweinidog y dylid:

  • Cydsynio i ddad-gofrestru a chyfnewid y tir comin yn Trefil Las a Chomin Twyn Bryn-March.

Mae’r Dirprwy Weinidog wedi cytuno i wneud Gorchymyn o dan adran 17(1) a (2) Deddf Tir Comin 2006 i ddadgofrestru a chyfnewid tir comin.  Mae’r Gorchymyn yn ei wneud yn ofynnol i’r awdurdodau cofrestru tir comin perthnasol (Cyngor Sir Powys a Mynwy a Chyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent) i:

  • Ddileu y tir a ryddhawyd o’u cofrestrau priodol o dir comin; 
  • Cofrestru y tir cyfnewid perthnasol sy’n ddarostyngedig i adran 193 Deddf Cyfraith Eiddo 1925, hawl mynediad i’r cyhoedd ar gyfer awyr iach ac ymarfer corff. 

Mae’r Gorchymyn hwn yn ddarostyngedig i un amod.  Mae’r amod hwn yn ei wneud yn ofynnol i ddileu bob hawl comin sy’n bodoli ar Dir a Ryddheir  ar ddyddiad y Gorchymyn. 

Mae’r llythyr o benderfyniad yn cynnwys y rhesymu sydd y tu ôl i benderfyniad y Dirprwy Weinidog.