Skip to content

Penderfyniad ynghylch Comin Clun

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyflwynwyd cais i ddadgofrestru a chyfnewid tir comin o dan adran 16 Deddf Tir Comin 2006 yng Nghomin Clun mewn cysylltiad â phrosiect i ailddatblygu adeilad ger Comin Clun, y Mwmbwls, Abertawe.

Cefndir

Cafodd y cais mewn perthynas â’r tir comin ei ystyried gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol. Paratôdd adroddiad ar gyfer Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

Penderfyniad

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet ag argymhelliad yr Arolygydd sef y dylid rhoi caniatâd ar gyfer dadgofrestru a chyfnewid tir comin yng Nghomin Clun. 

Mae’r llythyr penderfyniad yn esbonio’r rheswm dros benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet.