Skip to content

Penderfyniad ar dir comin ym Mynydd y Gwair, Abertawe (20 Gorffennaf 2016)

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Datgofrestru a chyfnewid tir comin (adran 16) a chaniatâd ar gyfer gwaith (adran 38) ar dir comin (20 Gorffennaf 2016).

Cefndir

Cafodd y ceisiadau tir comin eu hystyried gan Arolygiaeth Gynllunio annibynnol a gynhaliodd wrandawiad i drafod y ceisiadau.  Paratôdd yr Arolygydd adroddiad ar gyfer Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

Penderfyniad

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet ag argymhelliad yr Arolygydd y dylid:

a) rhoi caniatâd i godi ffens i ddiogelu adeiladau penodol ar dir comin ym Mynydd y Gwair
b) rhoi'r caniatâd ar gyfer gwaith i wella’r ffos ar hyd Ffordd Rhydypandy ar yr amod y byddai’r gwaith yn cael ei wneud yn unol â’r Datganiad Dull Adeiladu; a
c) rhoi caniatâd i ddatgofrestru a chyfnewid tir comin ym Mynydd y Gwair. 

Mae’r Llythyr Penderfyniad yn cynnwys y rhesymeg y tu ôl i benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet.

Lawrlwytho Dogfen