Skip to content

Deddf Tir Comin 2006

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Mae Deddf Tir Comin 2006 yn caniatáu diweddaru’r darpariaethau a bennwyd yn Neddf Tir Comin 1965.

Mae Deddf Tir Comin 2006 (dolen allanol) yn cynnwys darpariaethau newydd gwell i ddiweddaru a chynnal cofrestrau tir comin ledled Cymru a Lloegr.   Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am weithredu’r Ddeddf yng Nghymru.  Er nad yw’r Ddeddf yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau ‘Cymru yn unig’, mae’n caniatáu i Weinidogion Cymru weithredu fel yr ‘awdurdod cenedlaethol priodol’ yng Nghymru.  

Nod y Ddeddf yw:

 • diogelu tir comin rhag cael ei ddatblygu
 • rheoli tir comin yn fwy cynaliadwy
 • gwarchod y tir comin yn well rhag esgeulustod a chamdriniaeth
 • moderneiddio’r broses o gofrestru tir comin a meysydd i sicrhau y caiff pob un ohonynt eu gwarchodd yn yr un ffordd.  

Mae’r Ddeddf yn diweddaru’r deddfau cymhleth a hynafol sy’n rheoli’r tir comin sy’n bodoli ar hyn o bryd, ac mae wedi’i rhannu’n 5 rhan:    

Rhan 1 - Cofrestru

Mae Rhan 1 yn caniatáu i awdurdodau cofrestru tir comin yng Nghymru barhau i gadw cofrestrau swyddogol o dir comin, meysydd trefi neu bentrefi.  Mae hefyd yn darparu ar gyfer:

 • diwygio’r cofrestrau gan ddefnyddio gwybodaeth newydd fwy diweddar
 • cywiro camgymeriadau yn y cofrestri
 • sefydlu cofrestri electronig.

Rhan 2 – Rheoli

Mae Rhan 2 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud gorchmynion sy’n galluogi sefydlu “cynghorau tir comin”.  Gallai cynghorau tir comin reoleiddio a rheoli:

 • gweithgareddau amaethyddol y tir comin y maent wedi’u penodi ar eu cyfer
 • llystyfiant y tir comin hwnnw
 • hawliau comin ar y tir comin hwnnw.

Rhan 3 - Gwaith

Mae Rhan 3 yn gwahardd gwaith dan gyfyngiadau ar fathau penodol o dir comin heb gydsyniad Gweinidogion  Cymru.  Mae hefyd yn amlinellu sut y gellid cael y cydsyniad a bydd yn disodli adran 194 Deddf Cyfraith Eiddo 1925.  

Rhan 4 – Amrywiol

Mae Rhan 4 yn gwneud amrywiol ddarpariaethau fel:  

 • darparu pwerau i awdurdodau lleol dros diroedd sydd heb eu hawlio
 • darparu bod Gweinidogion Cymru yn delio â gweithgareddau amaethyddol sydd heb eu hawdurdodi
 • dileu deddfwriaeth hynafol benodol.

Rhan 5 – Ychwanegol a Chyffredinol

Mae rhan 5 yn cynnwys pwerau i:

 • newid sut y mae Deddfau eraill yn berthnasol i dir comin a meysydd trefi a phentrefi
 • newid sut y mae Deddfau lleol ac eraill sy’n rhoi swyddogaethau i Weinidogion Cymru yn berthnasol i dir comin a meysydd.