Skip to content

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwella potensial coedwigaeth ac ychwanegu at werth cynhyrchion coedwigoedd.

Mae'r cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yn rhoi cyllid ar gyfer buddsoddi cyfalaf sy'n ychwanegu at werth coedwigoedd drwy gynnal gweithgareddau rheoli coetir, cynaeafu pren a/neu brosesu pren.

Mae'r cynllun ar agor i berchenogion coedwigoedd preifat, awdurdodau lleol, perchenogion coedwigoedd penodol eraill yn y sector cyhoeddus, busnesau bach a chanolig (BBaChau) a sefydliadau cymunedol neu gontractwyr coedwigoedd.

Rhaid i fuddsoddiadau sy'n cael cymorth gan y cynllun fod yn gysylltiedig â gwella gwerth mewn coedwigoedd, er enghraifft drwy gynnal gweithgareddau rheoli coetir, cynaeafu pren a/neu brosesu pren yn y goedwig neu ar raddfa fach.

Ymhlith enghreifftiau o'r gweithgareddau cymwys o dan y cynllun mae:

  • buddsoddiadau bach a chanolig a fydd yn gwella potensial coedwigaeth neu sy'n gysylltiedig â chynaeafu, prosesu ac ychwanegu at werth cynhyrchion coedwigoedd, yn enwedig technoleg sy'n ecogyfeillgar, gan gynnwys craeniau cebl, sgidwyr neu offer arall sy'n addas ar gyfer coetiroedd bach a/neu anhygyrch
  • buddsoddiadau i ddatblygu a rhesymoli gwaith marchnata a phrosesu pren a chynhyrchion pren
  • buddsoddiadau sy’n gysylltiedig â’r defnydd o bren fel deunydd crai a ffynhonnell ynni cyn camau prosesu diwydiannol
  • gall buddsoddiadau gynnwys datblygu meithrinfeydd coedwig bach sy'n gysylltiedig yn benodol ag un neu fwy o daliadau coedwig
  • rhaid i fuddsoddiadau fod yn gysylltiedig â gwella gwerth economaidd coedwigoedd penodol.

Pwysig: Rhaid i chi sicrhau’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn; gwiriwch ddyddiadau’r cyfnod ar y ffurflen.

Mae manylion pellach ar y meini prawf ar gyfer gwneud cais ar gael drwy ddarllen Nodiadau Cyfarwyddyd Datganiad o Ddiddordeb a dogfennau cynorthwyol y cynllun.

Dyddiadau agor y cynllun.