Skip to content

Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae’r Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy (SPG) yn becyn cymorth grant cyfalaf ar gyfer ffermwyr yng Nghymru.

Rydym wedi cynllunio’r cynllun hwn er mwyn cynorthwyo ffermwyr i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliad amaethyddol yng nghyd-destun gweledigaeth Llywodraeth Cymru a’r diwydiant amaeth o ran busnesau fferm mwy cynaliadwy, cydnerth a phroffidiol

Nod Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yw darparu buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ac offer sy’n gysylltiedig â:

  • iechyd a lles anifeiliaid
  • storio cnydau
  • cyfleusterau cynhyrchu a thrafod cynnyrch
  • cynhyrchu ynni adnewyddadwy
  • rheoli pridd a chnydau.

Cyhoeddir yr amrywiaeth o grantiau ar yr adeg y byddwn yn hysbysu cylch arall.

Cyfradd uchaf y grant a gynigir i unrhyw brosiect buddsoddi unigol fydd 40% o gyfanswm cost y buddsoddiad, waeth beth yw maint y fenter a'r lleoliad. 

Dim ond un grant fydd yn cael ei ddyfarnu ar gyfer pob menter yn ystod y cyfnod hyd 31 Rhagfyr 2020.

Mae'r cynllun ar agor i ffermwyr, perchenogion tir, busnesau bach a chanolig (BBaChau) a busnesau mawr, mudiadau gwirfoddol a chwmnïau cydweithredol sy'n rhan o broses cynhyrchu cynhyrchion amaethyddol cynradd.

Gwahoddir ceisiadau gan bob sector ffermio gan gynnwys y sector Âr, Eidion, Godro, Geifr, Moch, Dofednod, Defaid, Garddwriaeth (gan gynnwys hydroponeg a ffermydd pysgod a phlanhigion dŵr) a Chadw Gwenyn.

Pwysig: Rhaid i chi sicrhau’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn; gwiriwch ddyddiadau’r cyfnod ar y ffurflen.

Mae manylion pellach ar y meini prawf ar gyfer gwneud cais ar gael drwy ddarllen Nodiadau Cyfarwyddyd Datganiad o Ddiddordeb a dogfennau cynorthwyol y cynllun.

Dyddiadau agor y Cynllun.