Skip to content

Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yn annog cynllunio ar gyfer creu coetir llydanddail a chonwydd a chyfrannu at gyflawni amcanion Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP).

Trwy roi help ariannol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau fydd yn helpu i wireddu’r nod hwn, gan:

  • reoli’n  hadnoddau naturiol yn well
  • cyfrannu at les ein cymunedau gwledig.

Amcan y Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth yw cefnogi cynigion sy’n ceisio hwyluso, datblygu neu sefydlu trefniadau cydweithio a gweithgareddau newydd a helpu trefniadau cydweithio newydd posib i ddatblygu cynigion ar gyfer prosiectau.

Dyma enghreifftiau o weithgareddau cymwys o dan y cynllun:

  • datblygu a threfnu grwpiau cydweithredol
  • gweithgareddau cyfathrebu a rhannu gwybodaeth
  • astudiaethau technegol ac ymarferoldeb
  • gweithgareddau monitro a gwerthuso.
Pwysig: Rhaid i chi sicrhau’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn; gwiriwch ddyddiadau’r cyfnod ar y ffurflen.