Skip to content

Amaeth Cymru – Agriculture Wales

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Adroddiad Amaeth Cymru - Dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru: y ffordd ymlaen.

Sefydlwyd Amaeth Cymru – Agriculture Wales ar 25 Medi 2015 yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar Fframwaith Strategol ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru.

Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi’i seilio ar ‘bapur egwyddorion’ a oedd wedi’i ddatblygu gan randdeiliaid blaenllaw yn y diwydiant ac roedd yn rhoi sylw i waith nifer o adolygwyr annibynnol. 

Mae Amaeth Cymru yn grŵp sydd o dan arweiniad y diwydiant, gyda Llywodraeth Cymru yn bartner cyfartal. Mae aelodaeth y grŵp yn cwmpasu amrywiaeth o fuddiannau, yn cynnwys undebau ffermwyr, cyrff ardollau, llywodraeth, academwyr ac arbenigwyr diwydiant. Mae’r holl aelodau wedi’u dangos isod. 

Drwy gydweithio, mae Amaeth Cymru yn ceisio darparu arweinyddiaeth gadarn ar y cyd i symud y diwydiant ymlaen a gwireddu ein cydweledigaeth ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru. Mae gan yr holl bartneriaid ran bwysig i’w chwarae ac maent yn gydgyfrifol am wireddu’r Weledigaeth.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru, y canlyniadau cysylltiedig, trosolwg ar sefyllfa bresennol y diwydiant a’r blaenoriaethau strategol y bydd angen i ni roi sylw iddynt er mwyn gwireddu’r Weledigaeth honno.