Skip to content

Strategaeth ddŵr i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r strategaeth hon yn pennu ein cyfeiriad strategol o ran y polisi dŵr dros yr 20 mlynedd nesaf a thu hwnt. Dŵr yw un o'n hasedau naturiol mwyaf ac mae'n rhan annatod o ddiwylliant, treftadaeth a hunaniaeth genedlaethol Cymru.

Mae'r strategaeth yn tynnu sylw at weledigaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau bod Cymru yn parhau i feddu ar amgylchedd dŵr sy'n ffynnu ac sy'n cael ei reoli'n gynaliadwy i gefnogi cymunedau iach, busnesau sy'n ffynnu, a'r amgylchedd. Rydym am i bobl Cymru dderbyn gwasanaethau dŵr o'r safon uchaf, sy'n werth yr arian, a bod y dŵr yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon, yn ddiogel ac yn cael ei barchu gan bawb.

Bydd y strategaeth yn cyfrannu at flaenoriaethau ac egwyddorion ehangach Llywodraeth Cymru, gan gynnwys trechu tlodi.

Caiff y Strategaeth Ddŵr i Gymru ei chefnogi gan Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinioedd.

Am ragor o wybodaeth am strategaeth ddŵr i Gymru anfonwch ebost at:  water@wales.gsi.gov.uk.