Skip to content

Dŵr

Dolenni perthnasol

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu Strategaeth yr Amgylchedd i sicrhau ein bod yn adlewyrchu ymrwymiadau perthnasol yn y rhaglen Rheoli Adnoddau Naturiol.
dŵr

Mae ein strategaeth ddŵr yn ein helpu i wella ansawdd ein dŵr ac i reoli ein hadnoddau dŵr mewn modd cynaliadwy.

Strategaeth ddŵr

Mae ein Strategaeth Ddŵr Cymru yn nodi:

  • ein hymrwymiad i wella ansawdd dŵr
  • ein dull o reoli dŵr mewn modd integredig
  • sut y byddwn yn sicrhau bod ein hadnoddau dŵr yn cael eu rheoli mewn modd cynaliadwy
  • sut y byddwn yn cynnal ansawdd uchel ein dŵr yfed.

Pam y mae dŵr yn bwysig

Mae afonydd, llynnoedd a nentydd ynghyd â'r dyfroedd ymdrochi ar hyd ein harfordir yn chwarae rhan hollbwysig yn ansawdd ein bywyd. Mae cynnal ansawdd da ein cyrff dŵr yn hollbwysig ar gyfer cefnogi cynefinoedd a bioamrywiaeth.

Mae dŵr hefyd yn bwysig ar gyfer sawl gweithgaredd hamdden ac mae'n helpu i ddenu twristiaid i bob rhan o Gymru.

Mae'r modd yr ydym yn defnyddio dŵr yn cael effaith uniongyrchol ar ein hamgylchedd dyfrol. Yn ddiamau mae dŵr yn chwarae rhan ganolog o fewn ein bywydau. O'r herwydd mae'n rhaid i ni reoli'r defnydd ohono a'r pwysau sy'n effeithio arno. Rydym yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd dŵr ynghyd â'i gyfraniad at ein hamgylchedd, economi, iechyd a'n lles.

Cydweithio

Rydym yn cydweithio'n agos â sawl corff cyhoeddus a rhanddeiliad er mwyn datblygu polisi Cymru ar ddŵr. Mae’r rhain yn cynnwys:

Cysylltwch â ni

Os na allwch ganfod yr wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani cysylltwch â ni drwy ffonio'r rhifau canlynol: Gwasanaeth Saesneg - 0300 0603300; Gwasanaeth Cymraeg - 0300 0604400 neu drwy anfon e-bost at Dwr@llyw.cymru