Skip to content

Cynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd

Dolenni perthnasol

Canllawiau i helpu cynllunwyr ar ôl i’r Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd gael ei gyhoeddi.
Daeth yr ymgynghoriad ar ganlyniadau, polisïau a chamau gweithredu ar gyfer y Sector hwn i ben ar 10 Mehefin 2011.
Yn egluro’r hyn yr ydym yn ei wneud i leihau, ailgylchu a gwaredu gwastraff fel y gallwn gyflawni Cymru ddiwastraff erbyn 2050.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cynllun Sector hwn yn ymdrin â’r dulliau o reoli’r holl wastraff yng Nghymru ac yn awgrymu lle mae angen gwella ailgylchu.

Mae’r cynllun hwn yn ceisio creu dull cynaliadwy o reoli adnoddau drwy:

  • sicrhau bod cyfaint uchel o wastraff glân yn cael ei wahanu yn y ffynhonnell (e.e. ar y stepen drws) ac yn cael ei gasglu a’i gludo i’r canolfannau ailbrosesu.
  • datblygu marchnadoedd ar gyfer y deunydd eildro (deunydd a ailgylchwyd), o fewn Cymru cyhyd ag y bo modd.

Nod y cynllun hwn yw sicrhau bod gwerth economaidd y deunydd eildro yn aros o fewn economi Cymru.

Mae’r cynllun yn nodi’r mannau lle mae angen gwella’r dulliau o gasglu gwastraff i’w ailgylchu a’r cyfleoedd ar gyfer datblygu seilwaith. Nod y cynllun hwn yw hwyluso datblygiadau yn y seilwaith drwy ddangos yr angen am fuddsoddiadau o’r fath.