Skip to content

Rheoli gwastraff dinesig

Dolenni perthnasol

Canlyniadau, polisïau a chamau gweithredu i reoli gwastraff cartrefi a gesglir gan awdurdodau lleol.

Gwastraff trefol yw gwastraff, deunyddiau ailgylchu ac eitemau swmpus a gesglir o gartrefi a busnesau gan awdurdodau lleol.

Targedau

Mae’r uwch-strategaeth gwastraff Tuag at Genedl Ddiwastraff yn gosod y nodau canlynol ar gyfer gwastraff dinesig a gesglir gan awdurdodau lleol:

  • ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio o leiaf 70% o’r gwastraff erbyn 2024/25
  • ennill o leiaf 30% o ynni o wastraff erbyn 2024/25
  • 5%, ar y mwyaf, o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi erbyn 2024/25
  • Chymru’n Gymru ddiwastraff erbyn 2050.

Bydd grym cyfraith i’r nodau ailgylchu o Ebrill 2012 ymlaen tan Fesur Gwastraff (Cymru) 2010. Y nod statudol cyntaf yw ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 52% o wastraff dinesig a gesglir gan awdurdodau lleol yn 2012-13. Y targed nesaf yw 58% yn 2015/16.

Daeth Rheoliadau Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 (y rheoliadau CLT) i rym yng Nghymru ar y 1af o Hydref 2004, er mwyn lleihau cyfanswm y gwastraff dinesig bioddiraddadwy (GDB) sy’n mynd i’w gladdu.

Monitro cynnydd

Bob tri mis, mae'r awdurdodau lleol yn cofnodi'u data ar system WasteDataFlow (dolen allanol, Saesneg yn unig) er mwyn adrodd am eu gweithgareddau ailgylchu, ailddefnyddio a chompostio. Rydym yn adrodd am y canlyniadau dros dro ar gyfer Cymru yn y datganiad chwarterol. Nod y datganiad hwn yw rhoi arwydd cynnar o'r tueddiadau yn hyn o beth.

Darllenwch yr ystadegau diweddaraf ar wastraff.

Gweinyddiaethau eraill

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch ystadegau rheoli gwastraff dinesig Lloegr ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig). 

Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ystadegau rheoli gwastraff dinesig yng Ngogledd Iwerddon ar wefan Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon (dolen allanol).

Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ystadegau rheoli gwastraff dinesig yn yr Alban ar wefan Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban (dolen allanol).