Skip to content

Sŵn a niwsans

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
distawrwydd, os gwelwch yn dda - bys ar wefys

Sut I ymdrin â sŵn, arogleuon annymunol, mwg, llygredd isel a mathau eraill o niwsans mewn cymdogaethau.

Delio â'r broblem

Os ydych yn pryderu am sŵn neu niwsans arall sy’n dod o gartref cymydog neu o fusnes neu ffatri leol, y ffordd orau o ddelio â’r broblem yn aml yw mynd i lygad y ffynnon. Siaradwch â’r unigolyn neu’r cwmni sy’n gyfrifol ac eglurwch y broblem, mae’n ddigon posibl y gallwch ddatrys y broblem yn gyfeillgar. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ymdrin â phroblemau sŵn yn ‘Cyngor ar sŵn’.

Camau ffurfiol

Os nad yw’n bosibl cymryd camau anffurfiol, neu os ydynt yn methu, gallwch gymryd camau ffurfiol. Y ffordd fwyaf cyffredin o wneud hyn yw trwy gwyno i'ch awdurdod lleol am y broblem. Mae Rhan III o Ddeddf Diogelu'r Amglychedd 1990 (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn rhoi mwy o wybodaeth i chi o ran sut i fynd ati wneud hyn.

Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd yn ailddatgan y diffiniad cyfreithiol o niwsansau statudol a’r gweithdrefnau ar gyfer mynd i’r afael â hwy. O dan y Ddeddf, rhaid i’r Awdurdodau Lleol gymryd camau sy’n rhesymol ymarferol i ymchwilio i gwynion ynghylch niwsansau statudol.

Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd yn mynnu bod awdurdod lleol yn rhoi diwedd ar neu leihau niwsansau statudol.

Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol fwy o wybodaeth am sut maen nhw’n ymdrin â niwsansau sŵn a mathau eraill o gwynion niwsansau statudol yn eu hardaloedd. Gallwch gysylltu â’ch awdurdod lleol drwy fynd i'n dudalennau Awdurdodau Unedol.

Cyngor ar Sŵn

Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu i ddelio â phroblemau sŵn a byddwch hefyd yn dysgu am faterion yn ymwneud â sŵn. Mae’n egluro’r camau y gallwch chi eu cymryd os yw cymdogion, safleoedd masnachol a diwydiannol, neu’r traffig yn creu gormod o sŵn. Mae’r llyfryn yn nodi’r ddeddfwriaeth berthnasol, ac yn rhoi manylion cyswllt i chi gael rhagor o gyngor a thaflenni.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cyngor ar Sŵn (Maint ffeil: 960KB)