Skip to content

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru yn nodi ein polisïau rheoli ar gyfer y meysydd hyn.

Mae hefyd yn sefydlu fframwaith cyflawni sy’n diwallu anghenion Cymru yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym wedi cyhoeddi’r Strategaeth Genedlaethol gyntaf ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru.  

Mae’r Strategaeth Genedlaethol yn pennu pedwar amcan cyffredinol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru:

  • lleihau sgil-effeithiau llifogydd ac erydu arfordirol er lles unigolion, cymunedau, busnesau a’r amgylchedd
  • codi ymwybyddiaeth ac ennyn diddordeb pobl mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol
  • rhoi ymateb effeithiol a pharhaus i lifogydd ac achosion o erydu arfordirol
  • blaenoriaethu buddsoddi yn y cymunedau mwyaf agored i niwed.

Bydd pawb sy’n wynebu effeithiau neu sy’n ymwneud â rheoli perygl llifogydd a rheoli arfordirol yn gyfrifol am roi’r amcanion hyn ar waith. Ymhlith y rhain bydd: Llywodraeth Cymru; Awdurdodau Rheoli Risgiau Cymru; a phobl Cymru. Drwy gydweithio gallwn leihau’r peryglon yr ydym yn eu hwynebu a gwella ansawdd bywyd i gymunedau ar draws Cymru.