Skip to content

Systemau draenio cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Deddfwriaeth yn gwneud y gofyniad am systemau draenio cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd yn orfodol.

O 7 Ionawr 2019 ymlaen, bydd yn rhaid darparu Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) i reoli dŵr wyneb ar bob datblygiad newydd o fwy nag 1 tŷ neu lle mae'r arwynebedd adeiladu yn 100m2 neu’n fwy. 

O'r dyddiad hwnnw ymlaen, bydd yn rhaid i SuDS ar ddatblygiadau newydd gael eu dylunio a'u hadeiladu yn unol â'r Safonau Statudol ar gyfer SuDS a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru, a bydd yn rhaid i Gynlluniau SuDS gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol, wrth iddo arfer ei swyddogaeth fel Corff Cymeradwyo SuDS, cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. 

Mae Atodlen 3 Deddf Llifogydd a Rheoli Dŵr 2010 (dolen allanol) yn gwneud SuDS yn orfodol ar gyfer pob datblygiad newydd. Nod SuDS yw rheoli glaw mewn ffordd sy'n debyg i brosesau naturiol, gan ddefnyddio'r tirwedd a llystyfiant naturiol i reoli'r llif a faint o ddŵr wyneb sydd. Gall SuDS gynnig manteision niferus, ac mae'r rhain gan gynnwys;

  • lleihau'r perygl o lifogydd,
  • ansawdd dŵr gwell,
  • cyfleoedd i greu cynefinoedd,
  • gwell bioamrywiaeth
  • cefnogi llesiant drwy ddod â phobl yn nes at fannau cymunedol gwyrdd a glas.  

Bydd gwneud SuDS yn orfodol ar gyfer datblygiadau newydd yn orfodol a fydd yn helpu i gyflawni ein hymrwymiad i wella'r dull o reoli ein hamgylchedd ddŵr. Mae hefyd yn cefnogi targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygiadau newydd tra'n sicrhau ecosystem gadarn, gwell bioamrywiaeth a manteision i ddinasyddion ar draws Nodau Llesiant a blaenoriaethau Llewyrch i Bawb. 

Mwy o wybodaeth am SuDS:

CIRIA 753: The SuDs Manual (dolen allanol)

susdrain (dolen allanol)

Deddfwriaeth 

Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Apelau)(Cymru) 2018 (dolen allanol) 

Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu)(Cymru) 2018 (dolen allanol) 

Draenio Cynaliadwy (Gorfodi)(Cymru) 2018 (dolen allanol) 

Gorchymyn Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo)(Cymru) 2018 (dolen allanol)

Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu)(Cymru) 2018 (dolen allanol)