Skip to content

Am y strategaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
cefn gwlad
Cyhoeddwyd y strategaeth ym mis Mai 2006. Mae’n disgrifio’r hyn rydym am ei weld wedi’i wneud ymhen 20 mlynedd (erbyn 2026) a sut i daro’r nod.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu Strategaeth yr Amgylchedd i sicrhau ein bod yn adlewyrchu ymrwymiadau perthnasol yn y rhaglen Rheoli Adnoddau Naturiol.

Y broses ymgynghori

Datblygwyd y Strategaeth yn dilyn proses ymgynghori hirfaeth ac mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid allweddol. Mae’n adlewyrchu canlyniadau’r ymgynghoriad Ein Hamgylchedd - Ein Dyfodol – Eich Barn a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2005, a chanlyniadau’r rhag-ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod yr haf 2004. Yr oedd y broses ymgynghori yn ffordd o adnabod y materion amgylcheddol allweddol yr oedd angen i ni fynd i’r afael â hwy a’r camau y mae angen i ni eu cymryd.

Y Strategaeth

Y Strategaeth Amgylcheddol yw ein strategaeth hirdymor ar gyfer amgylchedd Cymru, sy’n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf. Mae’n darparu’r fframwaith ar gyfer gwireddu’n gweledigaeth ar gyfer amgylchedd Cymru. Mae gan y Strategaeth bum thema amgylcheddol

  • ymdrin â’r newid yn yr hinsawdd
  • defnyddio adnoddau mewn modd cynaliadwy
  • bioamrywiaeth, tirweddau a morweddau nodedig
  • ein hamgylchedd lleol
  • peryglon amgylcheddol.

Ar gyfer pob un o’r pynciau hyn, mae’r Strategaeth yn esbonio’r materion ynghyd â nodi lle yn union yr ydym wedi cyrraedd hyd yn hyn. Mae’n nodi’r canlyniadau amgylcheddol yr hoffwn eu cyflawni a’r dangosyddion perthnasol ynghyd â’r amserlen ar gyfer cyflawni.