Skip to content

Rhaglen Dystiolaeth Amgylcheddol

Yn cefnogi tystiolaeth briodol a chadarn ar gyfer datblygu polisi.

Mae'r rhaglen yn ymrwymedig i weithio ar y cyd â phartneriaid mewnol ac allanol i ddarparu tystiolaeth sy'n drawsbynciol a phenodol i Gymru. Mae'r gweithgaredd wedi ei danategu gan Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a'r rhaglen lywodraethu.

Prosiectau cydweithredol wedi’u cefnogi a'u hariannu gan y rhaglen:

Cysylltwch â ni

Tystiolaeth Strategol
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

Ebost: environmentalevidence@gov.wales