Skip to content

Sbwriel

Taflu sbwriel yw un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o gam-drin yr amgylchedd yng Nghymru. Mae sbwriel yn niweidiol i amgylchedd a bywyd gwyllt lleol Cymru a gwyddom y gall arwain at oblygiadau negyddol iawn ar gyfer ein heconomi drwy dwristiaeth a hefyd mewnfuddsoddi.

Mae hi’n costio tua £70 miliwn y flwyddyn i lanhau sbwriel yng Nghymru. Trethdalwyr sy’n talu am y gwaith hwn.

Rydym yn cydweithio’n agos â Chadwch Gymru’n Daclus, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 22 o Awdurdodau Lleol er mwyn ceisio mynd i’r afael â phroblem sbwriel.

Beth ydy sbwriel?

Mae sbwriel yn cynnwys:

  • papur wedi’i daflu i ffwrdd
  • eitemau plastig
  • deunyddiau sy’n gysylltiedig â smygu, bwyta, yfed 
  • gwm cnoi.

Gall sbwriel hefyd gynnwys deunyddiau a gaiff eu colli yn ystod gweithrediadau busnes neu yn ystod gweithrediadau rheoli gwastraff.

Mae’r prif fathau o sbwriel yn gysylltiedig â smygu, melysion, diodydd a bwyd cyflym.

Y cyhoedd sy’n gyfrifol am daflu’r rhan fwyaf o sbwriel. Gallech gael eich erlyn am y Drosedd o Adael Sbwriel o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005. Gall Llysoedd Ynadon roi dirwy o hyd at £2,500 am droseddau yn ymwneud â Sbwriel.

Gall swyddogion awdurdodedig lleol sy’n gweithio o fewn yr Awdurdod Lleol neu’r Heddlu roi Hysbysiadau Cosb Benodedig. Gall swm y rhain gael eu pennu’n lleol, gan amrywio o £75 i £150. Caiff eu pwerau i roi Hysbysiadau Cosb Benodedig eu cynnwys yn Neddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005.