Skip to content

Cynefin

Mae Cynefin yn dwyn ynghyd bobl, grwpiau, cwmnïau a mudiadau sy’n darparu gwasanaethau lleol, er mwyn gwella eu cymunedau neu eu mannau gweithio.

Mae Cynefin yn eu helpu i wneud eu cymuned yn lanach, mwy diogel ac yn brafiach i fyw ynddi. Mae hefyd yn cynnig cyfle i fusnesau a phobl gael gwaith a gwella eu hincwm.

Ym mhle mae Cynefin ar waith?

Mae ‘Cydlynwyr Lleoedd’ Cynefin yn gweithio mewn 9 cymuned ar draws Cymru, sef:

 • Ynys Môn (Niwbwrch)
 • Caerdydd (Cathays, Plasnewydd ac Adamsdown)
 • Sir Gaerfyrddin (Llanelli)
 • Merthyr Tudful
 • Castell-nedd Port Talbot  (Canol Tref Castell-nedd a Stad Fairyland)
 • Casnewydd (Maindee)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe (Ward Penderi) 
 • Wrecsam (Parc Caia a Cefn Mawr).

Mae’r Cydlynwyr Lle’n siarad â phobl sy’n gweithio ac yn byw yn y gymuned, i ganfod cryfderau a phroblemau’r gymuned a meddwl sut gellir gwella’r lle a chynnig mwy o gyfleoedd.

Beth mae Cynefin yn ei wneud?

Bydd y Cydlynywyr Lle’n ystyried pa faterion sy’n gallu cael eu taclo gan y gymuned, gan y llywodraeth a chan gyflenwyr gwasanaethau eraill. Gallai’r camau gweithredu gynnwys:

 • gwneud yr ardal yn lannach
 • cynyddu a gwella’r mannau awyr agored sydd ar gael
 • gwella’r cyfleoedd ar gyfer swyddi a hyfforddiant
 • gwella iechyd pobl yn yr ardal
 • datblygu cynllun i ymdopi ag argyfwng lleol fel llifogydd.

Mae’r Cydlynwyr Lle’n edrych ymlaen hefyd at helpu cymunedau i wla ar y pethau da sydd yn eu hardal, er enghraifft:

 • datblygu tir segur i dyfu bwyd lleol
 • helpu’r gymuned i greu ei ynni ei hunan
 • creu cynllun bancio amser i’r gymuned.

Drwy wneud hyn, gall cymunedau helpu eu hunain i deimlo’n fwy diogel a chryf drwy wneud y canlynol:

 • meddwl sut y gallent ddelio â llifogydd neu eira mawr
 • datblygu eu sgiliau fel eu bod yn gallu ymdopi’n well â chyfnodau economaidd anodd

Sut allaf i gymryd rhan?

Cynhaliwyd digwyddiadau i drafod materion yn llawer o’r ardaloedd hyn. Mae’r Cydlynwyr Lle’n edrych ar ffyrdd o ddatblygu syniadau a mentrau syn’ addas i’w hanghenion. Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â’r Cydlynydd Lle yn eich ardal chi (dolen allanol, Saesneg yn unig).