Skip to content

Ffioedd a thaliadau

Mae rheoleiddwyr yn adennill costau eu gwaith trwyddedu amgylcheddol gan ddeiliaid trwyddedau. Mae hyn yn dilyn polisi’r Llywodraeth, ac yn sicrhau bod y costau’n cael eu dyrannu’n deg.

Mae hefyd yn hyrwyddo egwyddor “y llygrwr sy’n talu”.

Mae dwy gyfres o ffioedd, a’r rheini ar wahân ond yn gysylltiedig, sy’n gymwys i weithfeydd trwyddedig:

Gweithfeydd Rhan A(1)

Gelwir safleoedd sy’n achosi’r risg posibl mwyaf i’r amgylchedd yn weithfeydd Rhan A(1). Caiff y rhain eu rheoleiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae trwyddedau ar gyfer y gweithfeydd hyn yn rheoleiddio eu hallyriadau i’r awyr, dŵr a thir.

Dyma rai enghreifftiau:

 • gorsafoedd pŵer mawr
 • purfeydd metel mawr a gweithfeydd dur
 • safleoedd gwaredu gwastraff mawr neu beryglus
 • safleoedd cynhyrchu moch a dofednod ar raddfa fawr
 • safleoedd cynhyrchu cemegau organig ac anorganig.

Gweithfeydd Rhan A(2)

Mae’r rhan fwyaf o safleoedd sy’n achosi risg posibl canolig i’r amgylchedd yn weithfeydd Rhan A(2). Caiff y rhain eu rheoleiddio gan awdurdodau lleol. Mae trwyddedau i’r gweithfeydd hyn yn rheoleiddio eu hallyriadau i’r awyr, dŵr a thir.

Dyma rai enghreifftiau:

 • gweithfeydd caenu coiliau
 • gweithfeydd swp-galfaneiddio
 • gefeiliau
 • safleoedd castio aloi metel ar raddfa ganolig
 • safleoedd caenu cerrig ffyrdd
 • prosesau eraill sy’n achosi llai o risg i’r amgylchedd.

Gweithfeydd Rhan B

Gelwir y rhan fwyaf o safleoedd sy’n achosi risg posibl isel i’r amgylchedd yn weithfeydd Rhan B. Awdurdodau lleol sy’n rheoleiddio’r rhain hefyd. Mae trwyddedau ar gyfer y gweithfeydd hyn yn rheoleiddio eu hallyriadau i’r awyr.

Dyma rai enghreifftiau:

 • sych-lanhawyr
 • gweithfeydd rendro bychain
 • safleoedd ailchwistrellu cerbydau ffordd
 • safleoedd cynhyrchu compost ar gyfer tyfu madarch.

Gweithfeydd llosgi bychain

Dyma weithfeydd llosgi gwastraff neu weithfeydd cydlosgi sy’n trin llai na’r canlynol, neu sy’n cyfateb i’r canlynol: deg tunnell o wastraff peryglus y dydd neu dair tunnell yr awr o wastraff nad yw’n beryglus. Mae’r ffioedd am y gweithgareddau yma wedi eu cynnwys yn y cynllun, sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau Rhan A(2).

Gweithgareddau allyriadau toddyddion

Dyma’r gweithgareddau y mae Pennod V o’r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol yn gymwys iddynt. Mae’r ffioedd am y gweithgareddau hyn wedi eu cynnwys yn y cynllun, sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau Rhan B.