Skip to content

Ansawdd aer

Dolenni perthnasol

Canllawiau er mwyn helpu i ddatblygu polisi ac arfer ym mhob rhan o’r GIG yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae ansawdd aer yn  cael ei fesur yn ôl faint a pha fath o lygryddion sydd ynddo.

Mae aer wedi’i lygru os yw’n cynnwys sylweddau a all gael effaith niweidiol ar iechyd pobl a’r amgylchedd. Gall ansawdd aer gwael effeithio ar iechyd pobl, anifeiliaid a phlanhigion.

Rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol), y diwydiant a rhanddeiliaid eraill i amddiffyn a gwella ansawdd aer yng Nghymru.

Fforwm Ansawdd Aer Cymru

Cewch y wybodaeth ganlynol ar wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru (dolen allanol):

 • gwybodaeth am ansawdd aer
 • y llygryddion sy’n cael eu mesur
 • yr effaith ar yr amgylchedd
 • sut mae ansawdd aer yn cael ei fonitro.

Archif Ansawdd Aer y DU (UK Air Quality Archive)

Mae’r Archif Ansawdd Aer y DU (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn cynnwys gwybodaeth am achosion ac effaith llygredd. Mae’n cynnwys bwletin rhagolygon, crynodebau 24 awr ac erthyglau.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Mae wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn gweithio i reoli ansawdd aer ledled y DU.

Cewch fwy o wybodaeth am y canlynol ar eu gwefan:

 • strategaeth Ansawdd Aer y DU
 • deddfwriaeth yr UE a Rhyngwladol
 • rheoli ansawdd aer lleol
 • paneli, grwpiau a ffora ar lygredd aer diwydiannol
 • rheoliadau
 • cyhoeddiadau
 • gwyddoniaeth ac ymchwil.

Ansawdd aer yn Lloegr

Un o brif amcanion Asiantaeth yr Amgylchedd yw amddiffyn a gwella’r amgylchedd a hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Mae’r asiantaeth yn ganolog i’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau amgylcheddol llywodraeth ganolog drwy ei gwaith a’i swyddogaethau.

Cewch fwy o wybodaeth am y canlynol ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd (Saesneg yn unig):

 • monitro simneiau, staciau a ffliwiau diwydiannol
 • monitro allyriadau o simneiau a ffliwiau gan ddefnyddio labordai achrededig a staff ardystiedig
 • monitro ansawdd aer yr amgylchedd
 • cyfarpar cludadwy ar gyfer monitro allyriadau
 • Uned Modelu ac Asesu Ansawdd Aer (AQMAU).

Ansawdd aer yn yr Alban

Mae’r Scottish Environment Protection Agency (SEPA) yn gweithio i ddeall a gwella Ansawdd aer yn yr Alban (dolen allanol, Saesneg yn unig). Mae’n rheoleiddio a monitro gweithgareddau diwydiannol penodol yn yr Alban a all greu llygredd sy’n cael ei ledu yn yr aer yn lleol. Mae gwaith yr asiantaeth yn cynnwys gweithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill a’u cyfarwyddo er mwyn rheoli a gwella ansawdd aer. Gall hefyd ddarparu cyngor ar bolisi ac ar weithredu i lywodraeth, y diwydiant a’r cyhoedd ar reoli llygredd a materion amgylcheddol eraill.

Mae hefyd yn gweithio tuag at gyflawni amcanion a thargedau’r Alban a’r DU i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd fyd-eang a llygryddion sy’n croesi ffiniau.

Ansawdd aer yng Ngogledd Iwerddon

Northern Ireland Air yw’r wefan ar gyfer Ansawdd aer yng Ngogledd Iwerddon (dolen allanol, Saesneg yn unig). Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ansawdd aer, monitro, lefelau llygredd a materion sy’n gysylltiedig ag ansawdd aer.

Cynllun terfynnol ansawdd aer ategol Llywodraeth Cymru

Rydym wedi ymrwymo i greu cymunedau iachach ac amgylcheddau gwell. Mae mynd i'r afael ag ansawdd aer gwael yn flaenoriaeth a adlewyrchir yn ein strategaeth genedlaethol - 'Ffyniant i Bawb'. Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddasom ein cynllun atodol Llywodraeth Interim i gynllun y DU ar gyfer mynd i'r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ochr y ffordd 2017 yn nodi'r gwaith a wnaed hyd yn hyn i nodi sut y byddwn yn lleihau crynodiadau o NO2 o gwmpas ffyrdd lle mae lefelau yn uwch na chyfyngiadau cyfreithiol.

Adeiladwyd y cynllun ar Adran 7.6 (Camau Ychwanegol yng Nghymru) o gynllun 2017 y DU ar gyfer mynd i'r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ochr y ffordd, gan nodi sut y byddwn yn cydymffurfio o fewn yr amser byrraf posibl gyda'r gwerthoedd terfyn ar gyfer nitrogen deuocsid (NO2). Pennir y gwerthoedd hyn gan Gyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd (2008/50 / EC) a Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) 2010.

Mae'r cynllun bellach wedi'i ddiwygio yn dilyn ymgynghoriad ar Gyfarwyddyd Gwerthuso Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) Cyfnod 3 ar y Rhwydwaith ffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n manylu ar y pecyn olaf o fesurau a nodwyd i sicrhau cydymffurfiaeth o fewn yr amser byrraf posibl. Mae hefyd yn darparu cyngor wedi'i ddiweddaru ar y gweithgaredd a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Caerdydd i sicrhau cydymffurfiaeth ar y cysylltiadau ffyrdd y maent yn gyfrifol amdanynt.