Skip to content

Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd yn cefnogi datblygiadau Seilwaith Gwyrdd dros gyfnod o 4 blynedd (2017- 2021).

Fel rhan o’r rhaglen ehangach, gall y cyllid gael ei ddefnyddio hefyd fel arian cyfatebol i ddenu a chynyddu lefelau buddsoddiad mewn seilwaith gwyrdd yng Nghymru gan EU LIFE, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a darparwyr cyllid ehangach ar gyfer prosiectau Seilwaith Gwyrdd, gan gynnwys:

  • Ymyriadau ar lefel y dirwedd o dan Ddeddf yr Amgylchedd,
  • Gwella ansawdd yr amgylchedd trefol,
  • Mynediad at yr amgylchedd ar gyfer iechyd a’r economi,
  • Ymchwilio i dir halogedig a’i adfer.

Mae’r Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd yn darparu cyllid ar gyfer amryw o brosiectau ar draws y meysydd blaenoriaeth penodol, gan gynnwys:


Darparu arian cyfatebol ar gyfer EU LIFE

Mae’r grant yn darparu cyfraniad arian cyfatebol tuag at gynigion o Gymru a gyflwynwyd o dan raglen EU Life. 

Cafodd y prosiect canlynol ei gymeradwyo gan raglen EU LIFE a’i gefnogi gan y gronfa yn ystod 2017:

Mae prosiectau eraill a gyflwynwyd i raglen EU LIFE sydd wrthi’n cael eu hasesu ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • ‘Sands of LIFE’ – Prif nod y prosiect hwn yw gwella statws cadwraeth cynefinoedd twyni tywod Cymru trwy adfer prosesau geomorffolegol. Mae’r prosiect yn cynnig adfer amodau deinamig a gohirio olyniaeth trwy amrywiaeth o dechnegau adfer. 
  • ‘Celtic Rainforests LIFE’ – Diben y prosiect hwn yw gwella statws cadwraeth pedair ACA allweddol ar gyfer Fforestydd Glaw Celtaidd yn y gogledd a’r gorllewin. Oherwydd eu lefelau lleithder a’u bioamrywiaeth cysylltiedig, mae’r coetiroedd hyn yn cefnogi cymunedau o gennau, mwsoglau a bryoffytau sydd o bwys rhyngwladol a phoblogaethau sylweddol o adar cân mudol. Bydd y prosiect yn cael gwared ar Rywogaethau Goresgynnol Estron megis Rhododendron Ponticum, ac yn creu “clustogfeydd” i leihau’r tebygolrwydd y byddant yn dychwelyd o dir cyffiniol.
Mae’n debygol y bydd canlyniad y ceisiadau hyn yn hysbys erbyn mis Ebrill 2018. 

Ymchwilio i dir halogedig

Mae’r grant wedi cefnogi’r gwaith o ymchwilio i’r tir halogedig canlynol yn 2017-18/19, ac adfer y tir hwnnw:

Yr awdurdod sy'n gwneud y cais  Ymchwilio neu adfer Trosolwg o'r safle
Ynys Môn Ymchwilio Sawl diwydiant hanesyddol (gan gynnwys gweithfeydd mwyndoddi a chemegol).
Sir y Fflint Ymchwilio Hen waith mwyn
Sir y Fflint Ymchwilio Hen safle tirlenwi
Sir Benfro Ymchwilio Hen safle tirlenwi
Sir Benfro Ymchwilio Hen safle tirlenwi
Wrecsam Ymchwilio Hen safleoedd gwastraff cemegol a domestig 
Wrecsam Ymchwilio Hen waith haearn
Cyfoeth Naturiol Cymru Adfer Gwaith capio yn hen waith metel Frongoch.
Cyfoeth Naturiol Cymru Adfer (Treial)  Treial adfer yn yr hen waith metel sy’n llygru Afon Rheidol.
Cyfoeth Naturiol Cymru Adfer (Treial)  Treial adfer i drin llygredd metel yn hen waith metel Frongoch.

Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd Interim Awdurdodau Lleol 

Fel trefniant interim rhwng blynyddoedd ariannol 2017-18 a 2018-19, bu awdurdodau lleol yn gweithio gyda sefydliadau partner i nodi prosiectau blaenoriaeth lleol y gellid eu cyflawni i:

  • Wella neu ymestyn y seilwaith gwyrdd a/neu archwilio defnydd arloesol o’r seilwaith gwyrdd er mwyn gwella ansawdd aer. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio cyfarpar perthnasol i gasglu data a thystiolaeth ategol, cyfarwyddo a blaenoriaethu cynlluniau gweithredu a monitro effeithiolrwydd.
  • Gwella, datblygu a gweithredu cynlluniau seilwaith gwyrdd trefol, gan gynnwys buddsoddi mewn adnoddau, modelau a rhaglenni newydd i helpu i bennu a deall ble mae angen gweithredu ac i lywio a monitro gwaith cyflwyno effeithiol a dargedir, gyda ffocws clir ar leoliadau trefol.

Roedd y cymorth interim sydd ar gael yn canolbwyntio ar brosiectau blaenoriaeth lleol lle roedd y syniadau wedi eu datblygu cryn dipyn a lle gallai gwariant cyfalaf gael ei roi ar waith ar fyr rybudd ac o fewn yr amserlenni a amlinellwyd yn y canllawiau. 

Dyfarnwyd cyllid i’r prosiectau canlynol trwy’r grant:

Prif awdurdod lleol Teitl y prosiect 
Pen-y-bont ar Ogwr  Gwelliannau i Lwybr Glan Afon Gwarchodfa Natur Leol Craig y Parcau. Bydd y prosiect yn mabwysiadu ateb mwy naturiol i waith ar wrthglawdd glan yr afon, gan ddefnyddio malurion a deunyddiau sydd ar y safle eisoes i helpu i gynnal estheteg y llwybr glan afon a helpu i leihau effaith llif yr afon ar y lan. 
Caerffili Ymagwedd strategol at reoli rhywogaethau planhigion goresgynnol ar draws siroedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen. 
Caerffili Datblygu strategaeth Seilwaith Gwyrdd a gwelliannau ar gyfer peillwyr, bioamrywiaeth a mynediad cyhoeddus.
Caerdydd  Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Caerdydd: Mae’r prosiect ansawdd coed ac aer hwn yn canolbwyntio ar fanteision coed a phlannu i’r ddinas, gyda phwyslais penodol ar ddulliau o fynd i’r afael â materion ansawdd aer.
Sir Dinbych Datblygu Cynllun Seilwaith Gwyrdd Rhanbarthol y Gogledd-ddwyrain a gwella gwydnwch a hygyrchedd Seilwaith Gwyrdd ar raddfa leol yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint.
Sir Dinbych Bydd Prosiect Milltiroedd Cymunedol Pwll Glas yn gwella cysylltiadau rhwng y siop leol, yr ysgol, dwy dafarn, gwarchodfa natur a henebion i roi cyfle i bobl fyw bywydau iachach a dysgu mwy am eu hardal leol a chefnogi busnesau gwledig.
Gwynedd Creu llwybr aml-ddefnydd ar gyfer cerddwyr, beicwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn yn Nhŷ Moelwyn, Porthmadog i gysylltu dau lwybr presennol.
Sir Fynwy Bydd Rhaglen Seilwaith Gwyrdd Sir Fynwy yn cefnogi ymagwedd ar y cyd at reoli seilwaith gwyrdd ar draws y sir.
Castell-nedd Port Talbot Mapio a Darparu Cyfle Seilwaith Gwyrdd Trawsffiniol; gan gynnwys awdurdodau Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe.
Torfaen Bydd ymyriadau Seilwaith Gwyrdd yn cynnwys: gwelliannau ffisegol i fynd i’r afael â llygredd aer a gwella prosesau casglu a dadansoddi data cyfalaf ecolegol; a phrosesau a chamau casglu a dadansoddi data i wella ansawdd aer ar lefel isranbarthol.
Wrecsam  Prosiect gwella mynediad, bioamrywiaeth ac ymwybyddiaeth gymunedol Parc Gwledig Tŷ Mawr.

Cyfleoedd i’r dyfodol

Mae ymarfer mapio tystiolaeth yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gyda mewnbwn y Grŵp Tystiolaeth Strategol i archwilio sut y gall y grant dargedu buddsoddiad ar gyfer prosiectau yn fwy effeithiol, pan fo llawer o faterion ac anghenion yn bodoli mewn perthynas â Seilwaith Gwyrdd. Bydd canlyniad y gwaith hwn yn cael ei ddefnyddio i dargedu buddsoddiad i’r dyfodol trwy’r gronfa.