Skip to content

Grantiau’r amgylchedd

Dolenni perthnasol

Cyhoeddiad enwau’r sefydliadau fydd yn rhannu’r £21.875 miliwn o gyllid craidd Llywodraeth Cymru gan Gyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i’w helpu i wneud eu gwaith.

Mae ein grantiau yn helpu i ddarparu amryfal fanteision i gymunedau a chael y gwerth gorau posibl am arian.

Er mwyn symleiddio’r dull o ddyfranu grantiad ar draws refeniw y Gyfarwyddiaeth Datblygu Cynaliadwy, mae‘r cyllid grant wedi ei rannu yn ddau ddyraniad:    

 • Cyllid craidd ar gyfer sefydliadau’r Trydydd Sector sydd â nodau a blaenoriaethau sy’n cyd-fynd â rhai Llywodraeth Cymru ac sy’n ceisio sicrhau yr un canlyniadau.  
 • Grant refeniw sengl i awdurdodau lleol yng Nghymru i ddarparu blaenoriaethau Gweinidogol a manteision niferus i gefnogi Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Bydd y trefniadau grant yn sicrhau:

 • defnydd mwy cydlynnol o’r grantiau i ddarparu blaenoriaethau Gweinidogol ac i sicrhau manteision niferus yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ar gyfer cymunedau ledled Cymru 
 • bod grantiau yn cael eu defnyddio’n effeithiol i adeiladu capasiti a chreu newidiadau parhaus yn hytrach na chanolbwyntio ar ddarparu yn y tymor byr 
 • mae ein grantiau yn sicrhau gwerth am arian gwell,
 • mae’r broses o ddyfarnu grant mor syml â phosib i’r sefydliad sy’n gwneud cais am gyllid.

Roedd y galw am gyllid craidd yn pwysleisio pwysigrwydd rheoli ein hadnoddau naturiol yn well, sicrhau bod yr ecosystem yn fwy cadarn a chyflawni ein hymrwymiadau ar fioamrywiaeth. Mae dros £25 miliwn wedi ei ddyfarnu i sefydliadau’r Trydydd Sector ar gyfer cyllid craidd o Hydref 2015 hyd at ddiwedd Hydref 2018. 

Derbyniodd yr 16 sefydliad canlynol gyllid: 

 • Cadw Cymru’n Daclus,
 • Rhaglen Weithredu Adnoddau Gwastraff,
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
 • Fareshare,
 • Partneriaethau Lleol, 
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 
 • Buglife, 
 • PONT,
 • Groundwork Cymru,
 • RSPB, 
 • Plantlife, 
 • Coed Cymru,
 • Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru,
 • Llais y Goedwig,
 • Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru,
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru.

Grant Refeniw Sengl yr Awdurdod Lleol

Mae’n ofynnol i’r Awdurdodau gyflwyno y gwariant arfaethedig bob blwyddyn, gan roi amlinelliad clir o sut y maent yn bwriadu gwario’r cyllid sydd wedi ei ddyrannu yn erbyn blaenoriaethau Gweinidogol, a hefyd pa fanteision niferus fyddant yn eu cael yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Caiff pob Awdurdod Lleol ddyraniad grant ar sail fformiwla ac mae’n bosibl iddynt ddefnyddio’r cyllid hwn i gyflawni yn erbyn prif flaenoriaethau y Gyfarwyddiaeth: 

 • Rheoli ein Hadnoddau Naturiol yn Well 
 • Ansawdd yr Amgylchedd Lleol