Skip to content

Cynllun gweithredu bio-ynni i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn awyddus i sicrhau amgylchedd cynaliadwy. Fel y gallwn gyflawni’r amcanion hyn, rydym yn datblygu Cynllun Gweithredu Bio-Ynni.

Dyma ein nodau ar gyfer bio-ynni:

  • defnyddio manteision bio-ynni yng Nghymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr,
  • cyfrannu tuag at sicrwydd tanwydd yn yr hirdymor,
  • annog datblygu fforestydd ac amaeth cynaliadwy,
  • cynorthwyo busnesau i ddatblygu a chreu swyddi ym mhob rhan o’r sector ynni biomas.

Ymgynghoriad

Rhwng mis Chwefror a mis Mai 2009, cynhaliwyd ymgynghoriad a chawsom oddeutu 60 o ymatebion manwl. Yn dilyn asesu’r ymatebion, cyhoeddwyd ein Ymateb i’r Ymgynghoriad. Yn y ddogfen hon, nodwyd rhai newidiadau i’r camau gweithredu gwreiddiol ac roedd yn cynnwys pump ‘cam gweithredu cyffredinol’ newydd.

Adroddiad Cynnydd

Er mwyn rhoi’r camau gweithredu hyn ar waith, rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, y diwydiant tanwydd pren ac Awdurdodau Lleol.

Mae’r canlynol yn yr Adroddiad:

  • yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn,
  • y camau gweithredu sydd wedi eisoes wedi cael eu cwblhau neu sy’n cael eu rheoli gan raglenni eraill,
  • cyfeiriadau at y syniadau sydd gan Lywodraeth y DU ar gyfer creu dulliau posibl o ddatblygu bio-ynni rhwng nawr a 2050,
  • manylion y meysydd y mae angen i ni wneud rhagor o waith ynddynt.

Roedd 46 o gamau gweithredu sydd angen mynd i’r afael â hwy yng Nghymru. Mae 25 ohonynt un ai wedi cael eu cwblhau neu maent yn cael eu cyflawni yn sgil ein gwaith parhaus.