Skip to content

Ynni adnewyddadwy

Dolenni perthnasol

Taflenni ar gyfer deiliaid tai, cymunedau a busnesau ar faterion cynllunio wrth ystyried gosod technolegau ynni adnewyddadwy bach a lleol.
Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.

Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.

Mae technolegau adnewyddadwy yn defnyddio ynni’r gwynt, llanw, tonnau, deunyddiau planhigion, llystyfiant, neu wastraff ffermio fel tanwydd neu ffynhonnell ynni.

Mae ein polisi ynni, Ynni Cymru: Newid Carbon Isel, yn nodi’r modd y bydd Cymru yn symud o ddefnyddio ynni tanwydd ffosil i ddefnyddio cymysgedd ehangach o ffynonellau ynni, a’r rheini ar y cyfan yn rhai adnewyddadwy neu’n garbon isel.  

Polisïau’r DU a’r UE

Nid ydym yn gyfrifol am bob maes polisi a chydsyniadau ynni adnewyddadwy.

Yr Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd (dolen allanol) sy’n gyfrifol am brosiectau seilwaith ynni cenedlaethol mawr. Mae hyn yn cynnwys gorsafoedd pŵer, ynni adnewyddadwy ar y môr ac ar y tir a gwifrau pŵer uwchben.    

Rydyn ni hefyd yn cymryd rhan mewn rhai prosiectau rhwydweithiau ynni adnewyddadwy a’r Undeb Ewropeaidd (UE).