Skip to content

Rhaglen Arbed

Dolenni perthnasol

Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd os yw’n gwario 10% neu fwy o’i hincwm ar gostau ynni.
Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.

Rhaglen buddsoddi strategol mewn perfformiad ynni Cymru.

Mae’r cynllun yn cefnogi ein hymrwymiadau i:

 • helpu i ddileu tlodi tanwydd,
 • lleihau’r allyriadau carbon,
 • rhoi hwb i ddatblygu economi Cymru ac adfywio’r wlad.

Cefndir

Rydym ni wedi cwblhau dwy rownd o raglenni Arbed yn barod ers 2009.

Rydym wedi buddsoddi £30 miliwn mewn i ran un o Arbed rhwng 2009-11, ac ysgogwyd y buddsoddiad yma £31miliwn ychwanegol i mewn i’r cynlyn drwy Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a chwmnïoedd ynni. Mi wnaeth rhan un llwyddo gwella effeithlonrwydd ynni dros 6,000 o gartrefi yng Nghymru.

Gweithredwyd rhan dau o’r cynllun rhwng 2012-16 a gwerth y prosiect off £45miliwn. Cafodd y prosiect ei ariannu mewn rhan gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) (£33m) ac mewn rhan gan Lywodraeth Cymru (£12m). Yn 2014/15 buddsoddwyd Llywodraeth Cymru £22miliwn ychwanegol i mewn i’r cynllun. Cafodd cyfanswm o 6,535 gartrefi gwelliannau effeithlonrwydd ynni wedi ei osod ynddynt.

Arbed 3

Bydd Arbed 3 yn targedu gwelliannau i dros 6,000 o dai yn ardaloedd ar hyd a lled Gymru ble mae cartrefi yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi tanwydd difrifol. Yn Ychwanegol i hyn bydd y cynllun hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad i ddeiliaid tai ar leihau ei defnydd ynni a’i biliau ynni.

Prif ffocws y cynllun yw i leihau tlodi tanwydd. Rydym yn ystyried deiliaid tai bod mewn toldi tanwydd difrifol os meant yn gwario mwy na 20% o’i incwm ar costau ynni, gan cynnwys Budd-dal Tai a Cymhorthdal Incwm. Os maen yn gwario 10% o’i incwm ar costau ynni, rydym yn ei ystyried fel bod mewn toldi tanwydd.


Bydd Arbed 3 yn buddsoddi dros £54 miliwn dros fywyd y prosiect, sydd yn rhedeg o 2018-21. Yn debyg i’r rhaglen ddiwethaf, aranwyd y cynllun o gyfuniad o:

 • Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF),
 • Llywodraeth Cymru,
 • a ffynonellau eraill o cyllid leol a DU, gan gynnwys y Rhwymedigaeth Cwmnïoedd Ynni (ECO).

Mae amrywiaeth eang o ffynhonellau data a bydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn adnabod a datblygu ardaloedd, megis:

 • Mynegai amddifadedd lluosog Cymru
 • Tystysgrifau Perfformiad Ynni / Cofestr Tirnod
 • Data mewnol cynghorau
 • Data ardal gynnyrch ehangach is
 • Data Budd-daliadau Tai
 • Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf
 • Ardaloedd Dechrau’n Deg
 • Data prydau ysgol am ddim
 • Data gweithred Iechyd a Tai.

Gweithrediad

Gweithredwyd y cynllun gan un Rheolwr Cynllun, Arbed am Byth (dolen allanol) (Menter ar y cyd rhwng Everwarm ac Ymddiriedolaeth Arbed Ynni). Bydd Arbed am Byth yn gweithio’n agos gydag Awdurdodau Lleol er mwyn adnabod ardaloedd o dlodi tanwydd difrifol, a bydd mwy na thebyg yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ble bydd y cynllun yn cael yr effaith mwyaf.

Bydd y Rheolwr Cynllun yn rheoli’r rhaglen o’r cychwyn i’r diwedd, o adnabod a datblygu cynlluniau a pherthnasau lleol, hyd at osod mesurau effeithlonrwydd ynni gan weithio a chadwyn cyflenwad lleol. Bydd y Rheolwr Cynllun yn gweithio’n agos gydag Awdurdodau Lleol er mwyn adnabod a datblygu cynlluniau ar sail ardal, o ansawdd uchel.

Bydd y Rheolwr Cynllun yn cwblhau asesiad ar bob tŷ ac yna dylunio pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni. Gall hyn cynnwys un mesur, neu gyfuniad o nifer wahanol o fesuriadau yn cynnwys:

 • Bylbiau golau effeithlon
 • Atal drafftiau
 • Insiwleddiad yn y loft
 • Insiwleiddiad Wal Caedig
 • Insiwleddiad wal allanol/solet
 • Thermostat ac Falfiau Rheiddiaduron Thermostatig
 • Gwaith atgyweirio ar beoler neu ffynhonell gwres adnewyddadwy
 • Systemau gwres canolog
 • Ailnewid beoleri
 • Rheiddiaduron
 • Gwresogydd stôr trydan
 • Technolegau adnewyddadwy.

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru Arbed, cysylltwch â fuelpovertyandenergyefficiency@llyw.cymu