Skip to content

Rhaglen Cartrefi Clyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Cartrefi Clyd

Mae Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys cynlluniau Arbed a Nyth, yn darparu cyllid ar gyfer gwelliannau o ran effeithlonrwydd ynni i aelwydydd incwm isel ac ar gyfer pobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.

Mae’n cefnogi ein hymrwymiadau i:

 • leihau’r newid yn yr hinsawdd, 
 • helpu i ddileu tlodi tanwydd,
 • rhoi hwb i ddatblygiad economaidd Cymru a’r broses adfywio. 

Mae’r ddau gynllun yn ystyried gwelliannau o ran effeithlonrwydd ynni ar sail y cartref cyfan. Mae hyn o gymorth i fynd i’r afael â chartrefi sy’n fwy anodd eu trin lle mae effaith tlodi tanwydd yn dueddol o fod ar ei waethaf.

Er 2012, rydym wedi buddsoddi dros £150 miliwn yn y cynlluniau, a chafodd  27,000 o gartrefi eu gwella, gan leihau biliau ynni a helpu deiliaid tai i wresogi eu cartrefi am gost fwy fforddiadwy.  

Yn 2015 - 16, cafodd gynllun Nyth £25.5 miliwn a chafodd 6,162 o gartrefi eu gwella. Cafodd Arbed £19 miliwn a chafodd 1,971 o adeiladau eu gwella.

Rhybudd am alwadau di-wahoddiad

Rydym wedi cael gwybod bod rhai busnesau a galwyr stepen y drws yn honni eu bod yn gosod mesurau arbed ynni mewn eiddo domestig ar ran Llywodraeth Cymru a'r DU. Mae'r busnesau hyn wedi bod yn gofyn am daliad ymlaen llaw am y gwaith, neu'n cynnig paneli solar am gost benthyciad sylweddol. Mae rhai o'r busnesau hyn yn gweithredu ar hyn o bryd mewn ardaloedd megis Pentre a Tylorstown yn Rhondda Cynon Taf lle y mae cynlluniau cyfreithlon a ariennir gan y Llywodraeth ar waith.

Nid yw swyddogion cynlluniau Cartrefi Clyd, Nyth ac Arbed, y Llywodraeth yn galw'n ddi-wahoddiad. Nid ydynt yn gofyn i berchnogion tai am unrhyw daliad nac yn cynnig benthyciadau.

Os yw rhywun yn cynnig gosod mesurau arbed ynni eich cartref, sicrhewch:

 • Eich bod yn gwybod enw a chyfeiriad y sefydliad sy'n cysylltu â chi a'i fod yn rhoi dogfennaeth ei fusnes ichi
 • Eich bod yn gwybod enw'r cynllun a gynigir ichi.
 • Eich bod yn cael cadarnhad yn ysgrifenedig am y gwaith a fydd yn cael ei wneud yn eich eiddo, pwy fydd yn ei wneud, hyd y gwaith a faint y bydd disgwyl ichi gyfrannu at y gost.
 • Meddyliwch yn ofalus cyn cytuno i unrhyw waith, yn enwedig cyn talu unrhyw arian cyn i'r gwaith ddod i ben.
 • Os gofynnir ichi dalu am waith, gwiriwch yn gyntaf a ydych yn gymwys i gael gwelliannau yn rhad ac am ddim o dan gynllun Nyth Cartrefi Clyd y Llywodraeth.

Os ydych yn amau bod sefydliad yn esgus cynnig gosod mesurau arbed ynni yn eich cartref o dan gynllun a ariennir gan y Llywodraeth, cysylltwch â'ch Swyddfa Safonau Masnach leol.

Os hoffech gyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni neu i wirio a ydych yn gymwys am becyn i wneud gwelliannau o'r fath, cysylltwch â chynllun Nyth Cartrefi Clyd ar radffôn 0808 808 22 44 neu drwy wefan Nyth.

Arbed

Caiff cynllun Arbed ei gyflenwi mewn dwy ffordd. Caiff un elfen ei chyllido gan yr UE a’i chyflenwi ar ran Llywodraeth Cymru gan reolwyr cynlluniau a benodwyd drwy broses caffael. Caiff yr elfen arall ei chyflenwi drwy barhau i roi cyllid grant i awdurdodau lleol i’w galluogi nhw i reoli cynlluniau effeithlonrwydd ynni yn eu hardaloedd.

Mae’r mesurau a’r technolegau ôl-osod a ystyrir o dan Arbed yn cynnwys: 

 • Insiwleiddio waliau solet,
 • Insiwleiddio atigau ac atal drafftiau,
 • Uwchraddio systemau boeleri a gwresogi (rheolyddion),
 • Pympiau gwres,
 • Darparu cyngor ar arbed ynni.

Er 2012, mae dros 60 o gynlluniau wedi’u cyflenwi o dan y ddwy ran o Arbed. Yn sgil hynny, cafodd dros 1,000 o swyddi lleol eu creu a rhagorwyd ar ein targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Hefyd, gwelwyd gostyngiad yn yr effaith y mae tlodi tanwydd yn ei chael ar aelwydydd yng Nghymru. 

Manteision i’r Gymuned

Mae’r cynlluniau’n rhoi pwyslais mawr ar sicrhau manteision cymunedol drwy ddefnyddio’r gadwyn gyflenwi leol, sicrhau twf swyddi ac ymgysylltu â’r cymunedau a’r ysgolion yn yr ardaloedd. Defnyddiwch y dolenni i ddarllen rai o astudiaethau achos Arbed.  

Nyth

Mae cynllun Nyth (dolen allanol) yn rhoi cyngor a chymorth am ddim i ddeiliaid tai sy’n byw yng Nghymru i’w cynorthwyo i leihau eu biliau ynni. Mae’r rheini sy’n cwrdd â meini prawf cymhwysedd Nyth yn gallu cael pecyn o fesurau effeithlonrwydd ynni am ddim. Gellir cael rhagor o fanylion drwy ffonio llinell gymorth Nyth ar: 0808 808 2244

Mae mesurau Nyth wedi’u llunio ar gyfer adeiladau unigol felly nid oes pecyn safonol ar gael. Gall y mesurau gynnwys:

 • boeler nwy newydd,
 • system gwers canolog,
 • insiwleiddio,
 • technolegau mwy newydd megis pympiau gwres ffynhonnell aer.

Nid yw’r cynllun hwn yn cynnwys ffenestri a drysau.

Caiff cynllun Nyth ei reoli gan Nwy Prydain. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn is-gontractwr i Nwy Prydain a hi sy’n darparu’r gwasanaeth rheng flaen. Mae mentrau bach a chanolig ledled Cymru wedi’u his-gontractio gan Nyth i osod mesurau effeithlonrwydd ynni y cytunwyd arnynt  mewn eiddo domestig. Nid yw cynllun Nyth yn cysylltu ag aelwydydd heb wahoddiad ac mae’r holl ddeunydd marchnata’n cynnwys logos Nyth a Llywodraeth Cymru.

Bydd y contract ar gyfer cynllun Nyth yn dod i ben ar 31 Mawrth 2018. Mae'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus i geisio barn ar gynllun a fyddai’n olynu Nyth wedi dod i ben. Cyhoeddwyd ein hymateb i'r ymgynghoriad ar 23 Rhagfyr 2016.