Skip to content

Re:fit Cymru

Dolenni perthnasol

Cynllun newydd a fydd yn helpu cyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau arbedion a lleihau eu heffaith o ran carbon.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Re:Fit Cymru

Mae ein rhaglen yn helpu i sicrhau fod cyrff cyhoeddus Cymru yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.  

Wedi ei sefydlu yn 2016, mae’r rhaglen yn cefnogi mesurau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy, gan arwain at arbedion ariannol o ganlyniad i lai o ddefnydd o ynni a llai o allyriadau carbon.  

Mae Re:fit Cymru yn helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys:  

  • Awdurdodau lleol, 
  • Cyrff GIG, 
  • Adrannau Llywodraeth Cymru, 
  • Ysgolion a darparwyr addysgol eraill,
  • Cyrff diwylliannol a threftadaeth.

Mae Uned Gweithredu Rhaglen Re:fit Cymru yn dîm arbenigol sy’n darparu cymorth o’r dechrau i’r diwedd i ddatblygu prosiectau a’u rhoi ar waith yn llwyddiannus.  Mae’r cymorth hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan raglen Intelligent Energy Europe yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n cael ei ddarparu i sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru am gyfraniad bychan.  

Mae rhaglen fframwaith Re:fit yn cynnwys 16 o ddarparwyr fframwaith fel rhan o raglen OJEU am bedair mlynedd. Gall cyrff cyhoeddus arbed amser ac adnoddau yn caffael gwasanaethau a gwaith Re:fit. Gan mai fframwaith contract perfformiad ynni ydyw mae’r arbedion ynni a’r costau yn cael eu gwarantu.  

Mae Re:fit Cymru yn helpu i gyrraedd ein targed uchelgeisiol i dorri allyriadau o leiaf 80 y cant erbyn 2050.  


Yr awduron sy’n bennaf gyfrifol am gynnwys y tudalennau hyn ar y we.  Nid yw o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn yr Undeb Ewropeaidd. Nid yw Banc Buddsoddi Ewrop na’r Comisiwn Ewropeaidd yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd fydd yn cael ei wneud o’r wybodaeth sy’n cael ei chynnwys ynddo.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Re:Fit Cymru Arolwg (Maint Ffeil: 62KB)