Skip to content

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth

Dolenni perthnasol

Ymgynghoriad ar reoli ein hadnoddau naturiol yng Nghymru.

Yn Ynni Cymru, rydym wedi ymrwymo i greu economi carbon isel a dyma y byddwn ni’n ei wneud i gyflawni hyn.

Wrth wneud hynny, rydym am sicrhau manteision economaidd, swyddi a manteision cymunedol. Hefyd, mae’n rhaid inni reoli ein hamgylchedd naturiol yn ofalus.

Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • Cynorthwyo busnesau sy’n ein helpu i wireddu ein huchelgais i newid tuag at economi carbon isel
 • Ceisio sicrhau bod ein prosesau rheoleiddio mor syml ac effeithlon â phosibl
 • Cydweithio â Llywodraeth y DU i sicrhau bod fframwaith ar gyfer datblygu economi carbon isel a’i fod yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cyfredol
 • Cefnogi diwydiannau ynni-ddwys hanfodol
 • Defnyddio ynni’n fwy effeithlon
 • Canolbwyntio ar ffynonellau cynhyrchu ynni carbon isel
 • Cynorthwyo’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yng Nghymru a gweithio i sicrhau nad yw costau’r newid yn cwymo’n rhy drwm ar gartrefi tlawd
 • Gwneud y defnydd mwyaf cynaliadwy posibl o adnoddau Cymru drwy Cynnal Cymru Fyw a Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y camau a gymerir mewn perthynas ag ynni yn helpu Cymru i newid i economi carbon isel a manteisio i’r eithaf ar y cyfle i greu cyfoeth hirdymor. Byddwn yn gwneud hyn drwy ganolbwyntio ar y canlynol:

 • Rhoi arweiniad ar Ynni yng Nghymru
 • Sicrhau’r manteision mwyaf posibl y gall ynni eu cynnig i Gymru
 • Gweithredu er budd dyfodol hirdymor ynni Cymru.

Cawsom ddatganiad llafar gan y Prif Weinidog ar hynt y gwaith ar 14 Mai 2013.