Skip to content

Ynni

Dolenni perthnasol

Prif araith Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn nigwyddiad ynni Fforwm Polisi i Gymru ar 7 Rhagfyr 2017.
Yn fforwm ar gyfer ymgysylltu ag uwch arweinwyr yn y diwydiant ynni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
fferm gwynt

Mae ein polisïau a’n camau gweithredu’n helpu i greu economi gynaliadwy a charbon isel ar gyfer Cymru.

Arferai Cymru arwain ym maes ynni carbon. Rydym am i Gymru wneud yr un peth yn achos ynni carbon isel.

Rydym yn parhau’n ymrwymedig i uchelgeisiau Ynni Cymru:

  • Defnyddio ynni’n fwy effeithlon,
  • Dibynnu llai ar ynni a gynhyrchir o danwyddau ffosil,
  • Rheoli’n flaengar y trosglwyddiad i economi carbon isel.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod newid i economi carbon isel yn arwain at ddyfodol mwy cyfoethog, mwy cydnerth a mwy cynaliadwy i Gymru. Hoffem weithio mewn partneriaeth â phob sector er mwyn cyflawni hyn. Cydweithio â busnesau er mwyn cyflawni’r nodau hyn yw un o’n prif flaenoriaethau.

Mae gan Gymru asedau o fewn bron i bob ffynhonnell o ynni carbon isel, sy’n helpu i greu oddeutu un rhan o bump o’n hynni ac yn creu swyddi.  

  • Cymru a gynhyrchodd 7.2% o’r trydan a gynhyrchwyd yn y DU yn 2015.
  • Nwy a gynhyrchodd bron i 20% o’r holl drydan a grëwyd yng Nghymru.
  • Roedd cyfran y trydan carbon isel a gynhyrchwyd yn 2015, gan gynnwys niwclear, bron yn 36%.

Byddwn yn parhau â’n rhaglenni effeithlonrwydd ynni blaengar, gan ganolbwyntio ar bobl agored i niwed a allai wynebu tlodi tanwydd. Mae hyn yn gwarchod cartrefi yn erbyn prisiau ynni sy’n codi, yn lleihau allyriadau ac yn helpu pobl i aros yn gynnes ac yn iach.

Rydym wedi gwario £217m ar wella dros 39,000 o gartrefi dros y 5 mlynedd diwethaf.

Yn 2015-16 llwyddodd y cynllun Nyth i arbed dros £400 ar filiau ynni cyfartalog aelwydydd.  

Rydym hefyd yn buddsoddi rhagor o arian ym mhrosiectau effeithlonrwydd ynni’r sector cyhoeddus. Erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2016-17 byddwn wedi buddsoddi oddeutu £35m mewn prosiectau sy’n lleihau costau.

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ei blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Ynni yng Nghymru mewn datganiad llafar ar 6 Rhagfyr 2016.