Skip to content

Asesiad Amgylcheddol Strategol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Tirwedd Cymraeg

Mae Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) yn broses ffurfiol ar gyfer asesu effaith cynllun neu raglen ar yr amgylchedd.

Mae’r ddeddfwriaeth yn cael ei chynnwys yng Nghyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol y Comisiwn Ewropeaidd, ac mae hon wedi cael ei throsi i'r DU trwy’r Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol Strategol.

Mae rheoliadau ar wahân ar gyfer cynlluniau a rhaglenni sy'n perthyn i Loegr yn unig, neu i Loegr a rhannau eraill o'r DU, ac i Gymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon yn unig.

Amcan AAS yw darparu lefel uchel o amddiffyniad ar gyfer yr amgylchedd ac i hyrwyddo datblygu cynaliadwy trwy integreiddio ystyriaethau amgylcheddol wrth baratoi a mabwysiadu cynlluniau a rhaglenni.

Ceir enghreifftiau o gynlluniau a rhaglenni sydd ag angen AAS yn 'Canllaw Ymarferol i’r Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol'. Fodd bynnag, nid oes rhestr ddiffiniadol o bob cynllun ac ystyrir pob achos ar sail unigol. 

Y sefydliad sy'n paratoi’r cynllun neu raglen, neu'r sefydliad mae'n cael ei baratoi ar ei ran, sy'n gyfrifol am benderfynu a yw cynllun neu raglen yn dod o dan y Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol Strategol neu beidio. Mae'r 'Canllaw Ymarferol' yn helpu i benderfynu hyn.

Mewn rhai achosion, bydd rhaid darganfod beth fydd  arwyddocâd yr effeithiau amgylcheddol. Mae'r Cyfarwyddeb yn rhoi rhestr o feini prawf y gellir eu defnyddio ar gyfer penderfynu a yw effaith amgylcheddol yn arwyddocaol neu beidio.   

Camau yn y Broses AAS

Mae'n bwysig cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol mewn cynllun neu raglen o'r dechrau un, er mwyn iddo gael ei integreiddio i’r penderfyniadau a wneir drwyddi draw. Y camau yn y broses Asesiad Amgylcheddol Strategol yw:

  • Gosod y cyd-destun a'r amcanion, sefydlu'r sylfaen a phenderfynu ar gwmpas y prosiect
  • Datblygu a mireinio opsiynau amgen ac asesu effeithiau
  • Paratoi'r Adroddiad Amgylcheddol
  • Ymgynghori am ddrafft y cynllun neu raglen a'r Adroddiad Amgylcheddol
  • Monitro effeithiau arwyddocaol gweithredu'r cynllun neu raglen ar yr amgylchedd

O ran gofynion ymgynghorol Asesiad Amgylcheddol Strategol, mae'r Gyfarwyddeb yn pennu pa gyrff y dylid ymgynghori â nhw, y broses o ymgynghori â'r cyhoedd – lle mae angen – a gwahanol agweddau ymarferol ar ymgynghori. 

Cyfarwyddeb yr UE (2001/42/EC) (Dolen allanol)

Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) (SI 2004/1656 (W/170)) (Dolen allanol) 

Asesiad Amgylcheddol Strategol yng Nghymru

Ceir canllawiau isod ar wahanol agweddau ar AASau yng Nghymru, a fydd yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n gysylltiedig â chynnal AAS. Mae'n rhaid pwysleisio, fodd bynnag, nid yw'r canllawiau hyn yn gynhwysfawr, a dylai unrhyw un sy'n ystyried cynnal AAS gyfeirio at y rheoliadau a'r Canllaw Ymarferol i’r Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol.

Manylion Cyswllt

Er mwyn ein hysbysu am Asesiad Amgylcheddol Strategol yr ydych yn ei gynnal, e-bostiwch SEA@wales.gsi.gov.uk

Post:

Asesiad Amgylcheddol Strategol
Yr Is-adran Newid Hinsawdd a Rheoli Adnoddau Naturiol
Yr Adran Cyfoeth Naturiol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays 2
Caerdydd
CF10 3NQ

Ffôn: 02920 823178