Skip to content

Hawliau tramwy a hawliau mynediad eraill

Llwybr troed

Rydym yn datblygu polisi a chanllawiau sy'n caniatáu mynediad i dros 400,000 hectar o gefn gwlad agored yng Nghymru.

Mae Cymru yn cael ei chydnabod fwyfwy yn rhyngwladol fel cyrchfan hamdden o safon.

Yma, mae gennym:

  • Oddeutu 20,500 o filltiroedd  (33,000km) o hawliau tramwy –  Mae rheolau a gweithdrefnau hawliau tramwy wedi’u nodi mewn cyfres gymhleth o ddeddfwriaeth. Mae’r rhain yn ymdrin â cherddwyr, beicwyr, pobl sy’n marchogaeth, gyrwyr coetsys a phobl sy’n defnyddio ceir. 
  • 460,00 hectar o dir mynediad –  Daeth Rhan 1 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 i rym yng
    Nghymru ym mis Mai 2005. O ganlyniad, mae un rhan o bump o’r wlad yn hygyrch i gerddwyr. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol). 
  • 1,200 o filltiroedd o Rwydwaith Beicio Cenedlaethol - i gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sustrans (dolen allanol).
  • Oddeutu 370 o filltiroedd o Iwybrau beicio mynydd - i gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Croeso Cymru (dolen allanol).

Deddfau Perthnasol

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (dolen allanol)

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (dolen allanol)

Deddf Priffyrdd 1980 (dolen allanol)

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (dolen allanol)