Skip to content

Taliadau am brosiectau Ecosystemau

Dolenni perthnasol

Caiff y rhaglen hon ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru o dan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.
Glastir yw'r cynllun rheoli tir cynaliadwy, a rydym yn cynnig cymorth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir.
Mae'r rhaglen yn casglu tystiolaeth o bob un o'r pump o ganlyniadau bwriedig cynllun Glastir.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rhaglen yw hon lle gwneir taliadau i reolwyr tir ac eraill i gryfhau ecosystemau.

Mae Taliadau am Ecosystemau (PES) yn faes gwaith newydd, mae llawer o’r prosiectau yn newydd ac arloesol.  Yn Cynnal Cymru Fyw, rydym yn ymrwymo i reoli adnoddau naturiol ac i wneud pob penderfyniad cysylltiedig ar sail yr ecosystem.

Gyda llai o gyllidebau, mae adrannau bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ddenu arian i’r economi wledig a gwneud y gorau un o bob punt a fuddsoddir. I’r perwyl hwn, mae yna lawer o grwpiau sy’n gweithio ar brosiectau a mentrau allai gael eu hystyried fel PES gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan amrywiaeth eang o ffynonellau.

Gweler y Rhwydwaith Gwybodaeth Ecosystemau (dolen allanol) am ragor o wybodaeth.

Mae'r Geo-Portal Lle (dolen allanol) yn gwasanaethu fel canolbwynt ar gyfer data a gwybodaeth sy'n cwmpasu ystod eang o bynciau, ond yn bennaf ynglyn a'r amgylchedd.  

Mae Strategaeth Rhywogaethau Estron Goresgynnol Prydain Fawr (dolen allanol) yn darparu fframwaith ar gyfer lleihau’r risgiau a achosir gan rywogaethau estron goresgynnol.

Mae Byw Gyda Newid Amgylcheddol (LWEC) yn cyhoeddi cyfres o Gardiau Adroddiad Effaith Newid yn yr hinsawdd sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n gorfod addasu i newid yn yr hinsawdd.

Grŵp ymarferwyr

Yn ddiweddar, fe wnaethon ni sefydlu grŵp ymarferwyr PES. Mae’r grŵp hwn yn helpu pobl sy’n gweithio yn y maes hwn ac yn cynnig lle iddyn nhw drafod problemau a heriau a rhannu unrhyw wersi a ddysgir. Gallan nhw hefyd gyfrannu’n uniongyrchol i ddatblygu polisïau Llywodraeth Cymru ar PES.

Mae grŵp PES yn ceisio cwrdd 2-3 gwaith y flwyddyn lle cynhelir trafodaethau a chyflwyniadau gan amrywiaeth o bartïon mewnol ac allanol.

Lawrlwytho Dogfen