Skip to content

Y Polisi ar Adnoddau Naturiol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Y Polisi ar Adnoddau Naturiol yw'r ail elfen statudol sy'n deillio o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru).

Mae'r Polisi hwnnw'n hoelio sylw ar reoli adnoddau naturiol Cymru mewn modd cynaliadwy, er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni'r nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r polisi'n amlinellu tair Blaenoriaeth Genedlaethol:    

  • Cynnig atebion sy'n seiliedig ar natur,
  • Cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy a defnyddio adnoddau'n fwy effeithlon,
  • Gweithredu mewn ffordd sy'n seiliedig ar leoedd.

Y camau nesaf

Y Polisi ar Adnoddau Naturiol sy'n pennu'r cyd-destun ar gyfer Datganiadau Ardal, a fydd yn cael eu paratoi gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gan sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n lleol ar sail y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. 

Ymgynghori ar Ddatblygu'r Polisi ar Adnoddau Naturiol

Aeth Llywodraeth Cymru ati rhwng 14 Tachwedd 2016 a 13 Chwefror 2017 i ymgynghori am y gwaith o ddatblygu'r Polisi ar Adnoddau Naturiol. Mae'r ddogfen ymgynghori, yr ymatebion ysgrifenedig i'r ymgynghoriad, a chrynodeb ohonynt bellach ar gael.

Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol

Mae'r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (dolen allanol) yn asesu cyflwr adnoddau naturiol Cymru, ac yn asesu i ba raddau y mae Adnoddau Naturiol yn cael eu Rheoli'n Gynaliadwy.

Mae'r adroddiad yn:

  • sylfaen dystiolaeth genedlaethol i Gymru ar sut yr ydym yn rheoli'n hadnoddau naturiol a'n hecosystemau, a'r cyfraniad mawr y mae'n hadnoddau naturiol yn ei wneud at ein llesiant
  • tynnu sylw at yr heriau allweddol sy'n wynebu'n hadnoddau naturiol,
  • rhan o’r gwaith y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud i adrodd ar y ddyletswydd sydd arno i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy
  • darparu tystiolaeth sydd o gymorth wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys tystiolaeth ar gyfer asesiadau o lesiant lleol, amcanion a chynlluniau
  • darparu tystiolaeth sy'n helpu Awdurdodau Cyhoeddus i gyflawni'r ddyletswydd sydd arnynt o ran bioddiogelwch a chydnerthedd ecosystemau cyn i'r gwaith ddechrau ar y Datganiadau Ardal.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn paratoi adroddiad newydd bob 5 mlynedd er mwyn nodi'r wybodaeth orau a fydd ar gael ar y pryd am reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru.

Rhaid i Weinidogion Cymru dalu sylw i'r dystiolaeth yn yr Adroddiad ar Adnoddau Naturiol wrth baratoi'r Polisi Cenedlaethol ar Adnoddau Naturiol.