Skip to content

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Dolenni perthnasol

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.
Mae 2 darpariaeth ar gyfer bagiau siopa yn Bil yr Amgylchedd (Cymru).
Rhoddodd yr adroddiadau hyn sylfaen dystiolaeth i ni ddatblygu cynigion deddfwriaethol ar gyfer cynyddu ailgylchu yng Nghymru.
Ein nod yw diogelu, cynorthwyo, annog pysgota masnachol a hamdden yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn sefydlu’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i gynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig.

Mae ein hanimeiddiad yn rhoi rhagor o wybodaeth am ein gwaith a'r rhesymau drosto.

Rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol i’r ddeddf (dolen allanol) ar 21 Mawrth 2016. Mae’n  gwireddu’r ymrwymiad yn ein Rhaglen Lywodraethu i gyflwyno deddfwriaeth newydd ar gyfer yr amgylchedd.  Mae hyn yn golygu bod Cymru’n economi werdd a charbon isel sy’n barod i addasu i effeithiau hinsawdd sy’n newid.

Bydd y Ddeddf yn fodd i sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol mawr i Gymru. Fe’i cynlluniwyd yn ofalus, a hynny er mwyn ategu a helpu gyda’r gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau lles Cymru yn yr hirdymor, fel y bo’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol yn elwa ar economi lewyrchus, amgylchedd iach a chydnerth, a chymunedau ffyniannus a chydlynol.

Dyma rannau allweddol y ddeddf:

  • Rhan 1: Rheoli Cynaliadwy ar Adnoddau Naturiol – fel bod adnoddau Cymru’n cael eu rheoli mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig.  Mae hefyd yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu, ac sy’n hoelio sylw ar y cyfleoedd y mae’r adnoddau hynny’n eu rhoi inni.
  • Rhan 2: Newid yn yr Hinsawdd – mae’n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru bennu targedau statudol o ran lleihau allyriadau, gan gynnwys o leiaf 80% o ostyngiad mewn allyriadau erbyn 2050,  ac i gyflwyno cyllidebau carbon er mwyn helpu i gyrraedd y targedau hynny.  Mae hyn yn hanfodol yng nghyd-destun ein hymrwymiadau Prydeinig ac Ewropeaidd ac yn gosod llwybr clir ar gyfer datgarboneiddio.  Mae hefyd yn rhoi sicrwydd ac eglurder i fusnesau a buddsoddwyr.
  • Rhan 3: Codi Taliadau am Fagiau Siopa – mae’n estyn pwerau Gweinidogion Cymru i godi tâl am fathau eraill o fagiau siopa fel bagiau am oes. Mae hefyd yn rhoi dyletswydd ar adwerthwyr i roi’u henillion net o werthu bagiau siopa i achosion da.
  • Rhan 4: Casglu a Gwaredu Gwastraff – mae’n gwella prosesau rheoli gwastraff drwy’n helpu i sicrhau bod mwy o wastraff busnes yn cael ei ailgylchu a bod gwelliannau o ran trin gwastraff bwyd ac o ran faint o ynni sy’n cael ei adfer. Bydd hyn yn helpu i leihau’r pwysau ar adnoddau naturiol ond gan gyfrannu yr un pryd at sicrhau canlyniadau positif i’r economi a’r amgylchedd.
  • Rhannau 5 a 6: Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod Cregyn a Thrwyddedu Morol – mae’r rhannau hyn yn egluro’r gyfraith sy’n ymdrin â rheoli pysgodfeydd pysgod cregyn a thrwyddedu morol.
  • Rhan 7: Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol a Draenio Tir – mae’n egluro’r gyfraith sy’n ymdrin â systemau rheoleiddiol eraill ar gyfer yr amgylchedd, gan gynnwys rheoli perygl llifogydd a draenio tir.

Datganiad Polisi ar Adnoddau Naturiol

Mae’r datganiad polisi yn ategu Deddf yr Amgylchedd (Cymru), sy’n rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i baratoi, cyhoeddi a gweithredu Cynllun Adnoddau Naturiol Cenedlaethol (NNRP) statudol. Bydd y cynllun yn amlinellu’n blaenoriaethau ar gyfer rheoli adnoddau naturiol.

Mae’r datganiad polisi hwn yn paratoi’r ffordd ar gyfer y Cynllun statudol, gan ddangos y blaenoriaethau a’r cyfleoedd posibl ar gyfer ein hadnoddau naturiol. Bydd yn cael ei ddefnyddio wrth inni gysylltu â’n partneriaid er mwyn eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu a dylanwadu ar y polisi statudol cyntaf a fydd yn cael ei gyhoeddi yng ngwanwyn  2017.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin a’r taflenni ffeithiau.

Os oes gennych gwestiwn, e-bostiwch ni ar: naturalresourcemanagement@wales.gsi.gov.uk 

I danysgrifio i’r e-fwletin misol, e-bostiwch ni ar nrbulletin@cymru.gsi.gov.uk.