Skip to content

Rheoli Adnoddau Naturiol

Dolenni perthnasol

Roedd yr ymgynghoriad caeedig hyn wedi nodi cynigion i sicrhau bod gennym y fframwaith deddfwriaethol cywir yng Nghymru i reoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd gydgysylltiedig

Mae adnoddau naturiol yn cynnwys llawer mwy na'r "amgylchedd" yn unig. Maent yn cyflenwi popeth o'r aer a anadlwn i'r bwyd a fwytawn; o'r tir a ddatblygwn i'r dŵr a ddefnyddiwn i oeri ein diwydiant trwm.

Maent mor hanfodol i lwyddiant ein heconomi a lles ein pobl ag y maent i ansawdd yr amgylchedd naturiol.

Mae'r pwysau ar ein hadnoddau naturiol yn cynyddu felly mae angen i ni ganfod ffordd o gydweithio i ddatblygu perthnasoedd mwy iach â'n hamgylchedd. Trwy reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, gallwn greu swyddi a chefnogi tai a seilwaith cynaliadwy i helpu ein heconomi i ffynnu.

Ein bwriad yw rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn ffordd ac ar gyfradd sy'n gallu cynnal a gwella amrywiaeth ein hecosystemau yn awr ac yn y dyfodol.

Gall ecosystemau cadarn ac amrywiol ddarparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.

I ddysgu rhagor am ein ffordd o weithio, gallwch wylio ein hanimeiddiad am reoli adnoddau naturiol.