Skip to content

Y cyfarwyddebau adar a chynefinoedd

Gwenoliaid y môr

Amddiffyn a gwarchod natur a chynefinoedd Ewrop.

Cyfarwyddeb Adar a Chyfarwyddeb Cynefinoedd yr Undeb Ewropeaidd (dolenni allanol - Saesneg yn Unig) sy’n gosod y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer amddiffyn a gwarchod natur a chynefinoedd Ewrop.

Mae Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (dolen allanol) a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) (dolen allanol) yn rhoi’r Cyfarwyddebau hyn ar waith yn y wlad hon.

Hanfod y polisi yw creu rhwydwaith ecolegol cydlynus o safleoedd gwarchodedig ar draws yr UE.  Yr enw ar y rhwydwaith hwn yw Natura 2000 (dolen allanol - Saesneg yn Unig). Yr ardaloedd sy’n cael eu gwarchod yw’r rheini lle ceir cynefinoedd a rhywogaethau sydd o arwyddocâd rhyngwladol mawr.  Eu pwrpas yw cynnal neu adfer y cynefinoedd a’r rhywogaethau at ‘statws cadwraethol ffafriol’ o fewn eu gwasgariad naturiol.  Y rhwydwaith yw: 

  • Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) - sydd wedi’u dynodi i ddiogelu adar prin a than fygythiad a’r lleoedd lle ceir adar mudol  yn rheolaidd
  • Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) - sydd wedi’u dynodi am eu cyfraniad pwysig at warchod cynefinoedd naturiol a’r planhigion a’r anifeiliaid y maen nhw’n eu cynnal.

Yn ogystal, mae safleoedd Natura 2000 yn cynnig lefel uwch o amddiffyniad i rai planhigion ac anifeiliaid, y ‘rhywogaethau a warchodir gan Ewrop’ fel y’u gelwir.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth – rhywogaethau a warchodir gan Ewrop (dolen allanol - Saesneg yn Unig) a gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru – Trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (dolen allanol).