Skip to content

Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol

Dolenni perthnasol

Materion ffermio a chefngwlad sydd gyda effaith ar eich busnes amaethyddol.
Dyma'r safonau y mae'r Undeb Ewropeaidd wedi'u gosod y bydd yn rhaid i ffermwyr eu bodloni i gael  taliadau PAC.
Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Tir fferm

 

Diben Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol yw caniatáu gweithrediadau amaethyddol arferol a hefyd ddiogelu tir sydd o bwysigrwydd amgylcheddol, hanesyddol neu ddiwylliannol arbennig.

Mae Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017 (dolen allanol) yn berthnasol i bob tir heb ei drin ac ardaloedd lled-naturiol yng Nghymru. Nid ydynt yn berthnasol i goedwigoedd a choetiroedd gan fod ganddynt eu rheoliadau eu hunain.  

Bydd angen i chi ymgynghori â ni cyn i chi:

  • wneud gwelliannau amaethyddol ar dir heb ei drin neu led-naturiol
  • cynnal prosiect ailstrwythuro daliad tir yng nghefn gwlad ar unrhyw fath o dir amaethyddol.

O dan y Rheoliadau, mae’n anghyfreithlon mynd i’r afael â phrosiectau heb gael penderfyniad sgrinio. Gall peidio â gwneud hyn arwain at:

  • gosb Trawsgydymffurfio yn eich Cynllun y Taliad Sylfaenol
  • gofyniad i atal unrhyw brosiectau am wella’r tir yr effeithir arno
  • gofyniad i adfer y tir i’w gyflwr blaenorol
  • erlyniad.

Mae’r uned AEA yn ymwneud â phrosiectau amaethyddol yn unig. Dylech gysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) neu eich awdurdod lleol am faterion coedwigaeth a chynllunio.

Byddwn yn hapus i drafod y Rheoliadau AEA neu unrhyw brosiectau amaethyddol yr ydych yn cynllunio. Gallwch gysylltu â ni drwy Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru (RPW):

Ffôn: 0300 062 5004
Ffacs: 01286 662193

E-bost: RPWOnline@Wales.gsi.gov.uk   

Oriau agor: Llun-Gwener, 8:30-17:00

Gallwch hefyd gysylltu â'r uned AEA yn uniongyrchol ar EIA.Unit@wales.gsi.gov.uk   

Rydym wrthi’n ymgynghori ynghylch cynigion i roi Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2011/92 / UE ar Asesu Effeithiau Amgylcheddol a ddiwygiwyd a fydd yn gwneud y canlynol:

  • cryfhau'r broses sgrinio Asesiad Effaith Amgylcheddol
  • symleiddio gweithdrefnau presennol
  • gwella’r modd y mae safleoedd cynefinoedd ar dir fferm yn cael eu diogelu

Am fwy o wybodaeth, ewch i Adolygiad o Asesiad Effaith Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007.