Skip to content

Bioamrywiaeth a Chadwraeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
barcud coch

Ystyr bioamrywiaeth yw amrywiaeth y planhigion a’r anifeiliaid rydym yn eu rhannu gyda’r blaned a’r lleoedd y maent yn byw ynddynt.

Mae’r ecosystemau y maent yn eu creu yn rhan o’n system cynnal bywyd sy’n darparu’n holl fwyd a’n meddyginiaethau ac yn sicrhau bod gennym aer glân, dŵr glân a phridd ffrwythlon.

Yr hyn rydym ni’n ei wneud

Rydym yn gweithio’n agos gyda Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (PBC) (dolen allanol). Mae’r PBC yn cynnwys unigolion a sefydliadau allweddol o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae PBC yn cynnig arweiniad ac arbenigedd ar flaenoriaethau ar gyfer gweithredu ar fioamrywiaeth yng Nghymru a hyrwyddo a monitro’r ffordd y caiff y camau gweithredu hyn eu cyflawni.

Ym mis Tachwedd 2010 cynhaliodd Pwyllgor Cynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol  Cymru ymchwiliad i Fioamrywiaeth yng Nghymru.  Mewn ymateb, cytunodd y Gweinidog y dylem gynnal archwiliad bioamrywiaeth o waith pob adran ac asiantaeth.

Cynllun Adfer Natur Cymru

Nod Cynllun Adfer Natur Cymru yw mynd i’r afael ag achosion sylfaenol colli bioamrywiaeth drwy: 

 • rhoi byd natur wrth galon ein penderfyniadau
 • gwella cadernid ein hamgylchedd naturiol
 • cymryd camau penodol o ran cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae’n nodi sut y bydd Cymru yn gwireddu ymrwymiadau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol ac ymrwymiadau Strategaeth yr Undeb Ewropeaidd ar Fioamrywiaeth er mwyn atal y dirywiad yn ein bioamrywiaeth erbyn 2020 ac yna gwrthdroi’r dirywiad hwnnw.

Rhan 1

Mae ein strategaeth yn nodi:

 • ein hymrwymiad i fioamrywiaeth yng Nghymru
 • y materion sydd angen inni fynd i’r afael â nhw a’n hamcanion ar gyfer gweithredu.

Mae’n nodi sut y gall ein camau gweithredu presennol a’r rhai arfaethedig gyfrannu at wrthdroi colli bioamrywiaeth yng Nghymru, yn enwedig y camau sy’n deillio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

Rhan 2

Mae ein Cynllun Gweithredu yn nodi’r camau hynny sydd wedi’u pennu’n benodol er mwyn cwrdd â’n hamcanion i wrthdroi dirywiad mewn bioamrywiaeth. Ceir gweithgorau ar gyfer pob amcan a byddant yn datblygu ymhellach y manylion a nodwyd o dan bob un o’r camau hynny gan:

 • osod targedau a cherrig milltir
 • nodi systemau ariannu priodol
 • gweithredu ar gamau fel y bo’n briodol.

Rhan 3

Bydd y Fframwaith Adfer Natur sydd wrthi’n cael ei lunio yn dangos:

 • y strwythur llywodraethu ar gyfer y Cynllun Adfer Natur
 • rolau a chyfrifoldebau pawb sydd ynghlwm wrth y gwaith o gyflenwi’r camau gweithredu ar fioamrywiaeth yng Nghymru
 • y mesurau atebolrwydd sydd ar waith i sicrhau ei fod yn cael ei gyflenwi.

Os hoffech gopi o ran 2 dylech anfon  e-bost atom: Bio.Diversity@wales.gsi.gov.uk