Skip to content

Yr amgylchedd - cadwraeth a rheoli

Dolenni perthnasol

Ein nod yw diogelu, cynorthwyo, annog pysgota masnachol a hamdden yng Nghymru.
Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.
Glastir yw'r cynllun rheoli tir cynaliadwy, a rydym yn cynnig cymorth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir.
coedwig
Rydym yn cydnabod bod ein hamgylchedd naturiol yn bwysig iawn i’n heconomi a’n lles.

Rydym am ddiogelu a gwella amgylchedd Cymru er mwyn iddo allu parhau i roi aer, dŵr, tirweddau a bioamrywiaeth o’r radd flaenaf inni.

Mae angen i bob un ohonom ailfeddwl sut yr ydym yn ystyried, yn gwarchod ac yn rheoli amgylchedd ein gwlad.