Skip to content

Dewis Gwell - Mannau Gwell

Dolenni perthnasol

Mae Rhan 1 yn dechrau drwy nodi beth yr ydym yn ei olygu gan 'baratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid', a dangos pam ei bod yn bwysig ac yn werthfawr.
Mae Rhan 2 yn ymwneud â mireinio'r effeithiau o ran newid yn yr hinsawdd a nodwyd gennych yn Rhan 1, a nodi lefelau sensitifrwydd a'u gallu i addasu.
Ffilm DVD sydd yn annog Byrddau Gwasanaethau Lleol a chyrff cyhoeddus i leihau eu hallyriadau carbon a chynllunio ar gyfer newid yn yr hinsawdd.

Rydym wedi cynhyrchu DVD o'r enw "Dewis Gwell - Mannau Gwell". Mae'r DVD yn cynnwys pum ffilm fer sydd yn egluro’r manteision o gyd-weithio  drwy Fyrddau Gwasanaethau Lleol a rhannu gwybodaeth.

Mae'r camau a gymerwyd yn cynnwys:

  • gosod boeleri ynni effeithlon biomas a defnyddio goleuadau LED (Light Emitting Diode);
  • torri lawr ar deithio i’r gwaith a theithio busnes;
  • ymgysylltu a gweithwyr i wella effeithlonrwydd ynni; ac
  • edrych ar y risgiau a rennir o effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Cynhyrchwyd y ffilmiau lleihau allyriadau gyda'r Ymddiriedolaeth Garbon. Maent yn tynnu sylw at gamau a gymerwyd gan Fyrddau Gwasanaethau Lleol Ceredigion, Gwynedd a Phowys. Maent yn cynnwys astudiaethau achos o:

  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru;
  • Heddlu Dyfed / Powys;
  • Prifysgol Aberystwyth; ac
  • Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Eryri

Mae'r DVD hefyd yn dangos sut mae Cyngor Sir y Fflint a Bwrdd Gwasanaethau Sir y Fflint wedi dechrau ymchwilio sut y bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt hwy ac ar eu hardal leol.  Mae’r cyrff yn gwneud hyn fel rhan o brosiect Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru "Newid Hinsawdd: Newid Lleoedd". 

Gallwch weld y ffilmiau ar “You Tube”.

Ewch i: wefan You Tube (dolen allanol)

Os hoffech gopi o’r DVD, anfonwch e-bost at: climate-change@wales.gsi.gov.uk.