Skip to content

Cyhoeddiadau newid hinsawdd

Dolenni perthnasol

Ymchwil i agweddau ac arferion o ran byw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Strategaethau, canllawiau a dogfennau eraill Llywodraeth Cymru ynglŷn â newid hinsawdd.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ddogfen sydd ei hangen arnoch, anfonwch e-bost at y Tim Newid Hinsawdd: climate-change@cymru.gsi.gov.uk.

Data Allyriadau 2014

25/05/17
Inffograffeg yn adrodd y cynnydd yn erbyn y ddau brif dargedau anstatudol ar gyfer 2014: y gostyngiad blynyddol o 3% mewn allyriadau mewn meysydd datganoledig, a’r gostyngiad o 40% yng nghyfanswm yr allyriadau erbyn 2020.
 

Adroddiad ar ddatblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd 2015

15/03/16
Cyhoeddwyd yr adroddiad blynyddol diweddaraf ym mis Mawrth 2016. Mae’r adroddiad hwn yn bodloni ein dyletswyddau o dan adran 79(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ac Adran 80 o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.
 

Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd i Gymru

09/11/15
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi asesiad cenedlaethol o’r risgiau a’r cyfleoedd y gall Cymru eu hwynebu am weddill y ganrif hon yn sgil y newid yn yr hinsawdd.
 

Adroddiad ôl-troed ecolegol Cymru

24/07/15
Ychwanegu amcangyfrif newydd o ôl-troed carbon ac ecolegol Cymru ar gyfer 2011 at astudiaethau blaenorol.
 

Yr Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd 2014

22/12/14
Mae'r adroddiad hwn yn pennu'r cynnydd sydd wedi'i wneud yn erbyn ein prif ymrwymiadau i ostwng allyriadau ac i addasu, ac mae'n crynhoi rhai o'r prif gamau a gymerwyd.
 

Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/12/14
Mae'r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd yn bolisi sy'n adeiladu ar y Strategaeth Amgylcheddol a gyhoeddwyd ym mis Mai 2006 a'r ddogfen Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned a gyhoeddwyd ym mis Mai 2009.
 

Adroddiad blynyddol ar Newid yn yr Hinsawdd 2013

11/06/14
Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb bras o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau ac addasu yn Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd 2010.
 

Mesur targedau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

07/06/13
Mae’r papur hwn yn esbonio sut yr ydym yn mesur perfformiad Cymru o ran targedau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
 

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid - Rhan 5: Monitro ac Adolygu

07/03/13
Mae Rhan 5 yn help i chi asesu p’un a yw’r amcanion a nodwyd gan eich sefydliad a’ch partneriaid yn cael eu cyrraedd
 

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid – Rhan 4: Gweithredu

07/03/13
Mae Rhan 4 yn trafod y mathau o weithgareddau a allai helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer y newid yn yr hinsawdd gan gyflawni a rheoli’r camau ymaddasu.
 

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid – Rhan 3: Cynllunio

07/03/13
Bwriad Rhan 3 yw rhoi help i chi greu cynllun ymaddasu gan ddefnyddio’r wybodaeth a geir yn Rhan 2.
 

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid - Rhan 2: Ymchwilio

07/03/13
Mae Rhan 2 yn ymwneud â mireinio'r effeithiau o ran newid yn yr hinsawdd a nodwyd gennych yn Rhan 1, a nodi lefelau sensitifrwydd a'u gallu i addasu.
 

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid - Rhan 1: Dechrau

07/03/13
Mae Rhan 1 yn dechrau drwy nodi beth yr ydym yn ei olygu gan 'baratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid', a dangos pam ei bod yn bwysig ac yn werthfawr.
 

Datganiad Polisi: Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid

07/03/13
Yn y Datganiad Polisi hwn, rydym yn amlinellu'r her o hinsawdd sy'n newid a'r ymateb Llywodraeth Cymru, yn cynnwys sut rydym gweithredu darpariaethau perthnasol Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.
 

Achosion busnes ar gyfer gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

10/10/12
Mae llawer o bobl mewn sefydliadau sy'n paratoi camau gweithredu i leihau allyriadau a pharatoi ar gyfer effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd ac sy'n treulio amser ac ymdrech yn llunio achos busnes ar gyfer y camau gweithredu hyn.
 

Dewis Gwell - Mannau Gwell

30/03/12
Ffilm DVD sydd yn annog Byrddau Gwasanaethau Lleol a chyrff cyhoeddus i leihau eu hallyriadau carbon a chynllunio ar gyfer newid yn yr hinsawdd.
 

Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd : Adroddiad cynnydd blynyddol cyntaf

29/03/12
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r hyn sydd wedi’i wneud o ran cynnal y mesurau yn y Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau ac Addasu a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2010 fel rhan o Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.
 

Strategaeth Ymgysylltu ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Mae’r Strategaeth yn annog pawb i weithredu ac i newid yr hyn a wnânt er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a pharatoi ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd.
 

Tuag at ddyfodol 2°C: senario lleihau allyriadau i Gymru

11/10/11
Mae’r gwaith ymchwil hwn yn edrych ar oblygiadau lleihau allyriadau yn flynyddol y tu hwnt i’r 3% sydd eisoes wedi’i addunedu.
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu yn disgrifio’r camau fydd yn cyflawni ein hamcanion o’n Fframwaith Ymaddasu i’w gwneud yn haws i Gymru ymdopi ag effaith y newid yn yr hinsawdd.
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau allyriadau: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau allyriadau yn pennu’r polisïau a’r rhaglenni fydd yn helpu inni gyrraedd ein targed: 3% y flwyddyn yn y meysydd cymhwysedd sydd wedi’u datganoli.
 

Fersiwn gryno: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’rbyd - ac un y mae angen i ni i gyd fynd i’r afael â hi.
 

Cwrdd â thargedau newid hinsawdd Cymru – beth yw ystyr hyn i bobl ifanc?

11/10/11
Bwriad y daflen hon yw rhoi cyflwyniad ichi i’r newid yn yr hinsawdd, esbonio beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud amdano, ac egluro beth y gallwch chi ei wneud i helpu.
 

Crynodeb am ein Partneriaid Rhyngwladol: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Mae'r Crynodeb yn cynnwys gorolwg o'r gweithredoedd rydym yn eu gwneud i fynd i'r afael ag achosion a chanlyniadau'r newid yn yr hinsawdd, a'n hymrwymiad i gefnogi ein partneriaid wrth ymateb i'r her.
 

Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Sector Cyhoeddus: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Cafodd y ddogfen Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Sector ei chyhoeddi ym Medi 2011.
 

Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Sector Busnes: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Cafodd y ddogfen Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Sector ei chyhoeddi ym Medi 2011.
 

Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Trydydd Sector: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/10/11
Cafodd y ddogfen Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Sector ei chyhoeddi ym Medi 2011.
 

Newid yn yr hinsawdd: ei effeithiau yng Nghymru (2009)

11/10/11
Yn y llyfryn hwn, cewch wybod mwy am sut y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar Gymru a'r hyn y bydd angen inni ei wneud i ymaddasu.
 

Cymru: Changing Climate, Challenging Choices - astudiaeth gwmpasu o effeithiau newid yn yr hinsawdd yng Nghymru (2000)

11/10/11
Mae'r astudiaeth hon yn cynnwys newidiadau tebygol yn yr hinsawdd, barn arbenigwyr am y canlyniadau a chasgliadau am gyfweliadau â rhanddeiliaid.