Skip to content

Sŵau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae cyfrifoldebau thrwyddedu sw wedi'u trosglwyddo i Lywodraeth Cymru.

Diffinnir sw yn y Ddeddf Trwyddedu au fel 'an establishment where wild animals are kept for exhibition'.

Golyga cwmpas eang y diffiniad hwn yr amrywia swau trwyddedig o swau dinesig traddodiadol a pharciau saffari i gasgliadau arbenigol bychan fel tai gloÿnnod byw ac acwaria. Mae'r Ddeddf yn cydnabod yr ystod eang hon o sefydliadau drwy ganiatáu goddefebau ar gyfer swau bychan. Nid yw'r Ddeddf yn berthnasol i syrcasau, nac i siopau anifeiliaid anwes, gan fod deddfwriaeth arall i'w chael yn eu cylch.

Deddf Trwyddedu Swiau 1981

Fe ddaeth y Ddeddf Trwyddedu Swiau 1981 (dolen allanol - Saesneg yn unig) i rym yn 1984. Mae'r Ddeddf yn mynnu arolygiad a thrwyddedaeth o phob sw ym Mhrydain Fawr. Amcan y ddeddf yw sicrhau ble mae anifeiliaid yn cael eu cadw yng nhaeedig, bod amgylchedd addas iddynt ddangos y mwyafrif o ymddygiad arferol.

Dolenau allanol defnyddiol (yn Saesneg yn unig)