Skip to content

Cynllun wrth gefn

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyhoeddwyd Cynllun Wrth Gefn Clwy’r Traed a’r Genau Cymru yn 2003, ers hynny mae’r cynllun wedi troi’n Gynllun Wrth Gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer clefydau anifeiliaid egsotig.

Mae cynllunio wrth gefn yn cynnig fframwaith ar gyfer y strwythurau rheoli a gweinyddu a fyddai’n cael eu rhoi ar waith yng Nghymru mewn achos mawr o glefyd anifeiliaid heintus. Un o argymhellion allweddol ymchwiliad swyddogol Clwy’r Traed a’r Genau 2001 oedd yr angen am gynllunio effeithiol wrth gefn ar gyfer achos o glefyd. Mae Deddf Iechyd Anifeiliaid 2002 (dolen allanol - Saesneg yn unig) hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i lunio cynlluniau wrth gefn ar gyfer Clwy’r Traed a’r Genau, Clefyd Newcastle a Ffliw Adar, a chânt eu hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd.

Cyhoeddwyd Cynllun Wrth Gefn Clwy’r Traed a’r Genau Cymru yn 2003. Ers hynny, mae’r cynllun wedi troi’n Gynllun Wrth Gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer Clefydau Anifeiliaid Egsotig. Mae’r Cynllun yn ymwneud â’r trefniadau ar gyfer delio ag achosion o glefydau anifeiliaid egsotig. Mae hwn yn cynnwys Clwy’r Traed a’r Genau, Ffliw Adar a Chlefyd Newcastle. Mae hefyd yn amlinellu’r systemau, y gweithdrefnau a’r llinellau cyfathrebu ar gyfer y rheini sy’n ymwneud ag achos o glefyd anifeiliaid.

Mae’r Cynllun yn ategu ac mae’n cyd-fynd â chynllun wrth gefn y Deyrnas Unedig (DU) ar gyfer Clefydau Egsotig Hysbysadwy ar Anifeiliaid. Mae’r ddau gynllun hefyd yn nodi’r strwythurau DU a fyddai’n cael eu rhoi ar waith i ddelio ag achos. Y bwriad yw bod y Cynllun yn hyblyg ac yn gallu cael ei ddefnyddio i ddelio ag achos o unrhyw glefyd anifeiliaid egsotig hysbysadwy yng Nghymru. Caiff ei adolygu’n flynyddol a’i brofi’n rheolaidd mewn ymarferion. Mae’r Cynllun diwygiedig yn ystyried y gwersi a ddysgwyd o achosion diweddar o glefydau, ymchwiliadau gan lywodraeth, datblygiadau polisi ac ymarferion DU.

Rydym yn parhau i chwarae rhan lawn yn y rhaglen ymarferion Prydeinig. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn barod iawn bob amser. Rydym hefyd yn parhau i weithio’n agos gyda’r gweinyddiaethau eraill yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â’r diwydiant ffermio, i gadw’r Deyrnas Unedig yn rhydd rhag clefyd.

Cynllun Wrth Gefn y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Egsotig Hysbysadwy mewn Anifeiliaid

Mae’r cynllun yn amlinellu sut mae’r gweinyddiaethau’n gweithio gyda’i gilydd er mwyn ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i glefydau o’r fath. Mae’n manylu ar y strwythurau a’r dulliau cyfathrebu a ddefnyddir pan geir achosion o’r clefydau hyn, ac yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau.

Mae’r Cynllun Wrth Gefn y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Egsotig Hysbysadwy mewn Anifeiliaid (dolen allanol - Saesneg yn unig) yn ategu Cynllun wrth Gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid, felly dylid ei ddarllen ar y cyd â’r cynllun hwnnw.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) – Rheoli Clefydau (dolen allanol - Saesneg yn unig)