Skip to content

Rhannu cyfrifoldeb a chostau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Os bydd clefyd yn digwydd ar hyn o bryd, y trethdalwr sy'n talu holl gostau ymyrraeth y Llywodraeth.

Cefndir

Argymhellodd Ymchwiliad Anderson (Adroddiad Gwersi i’w Dysgu) i Glwy’r Traed a’r Genau yn 2001 a’r Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid a gafodd ei lansio yn 2004 y dylai’r cyfrifoldeb a’r costau o ran iechyd a lles da byw gael eu rhannu’n briodol rhwng y diwydiant a’r trethdalwr. 

Amcanion:

  • ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio egwyddorion rhesymegol a datblygu dulliau o rannu cyfrifoldebau a chostau rhwng Llywodraeth a'r Diwydiant sy'n fwy synhwyrol a chytbwys wrth reoli clefydau iechyd anifeiliaid endemig ag egsotig
  • rheoli'r risgiau o glefydau anifeiliaid yn well fel bod y risgiau cyffredinol a'r costau yn llai.  Mae hyn yn cefnogi Nod Strategol Iechyd a Lles Anifeiliaid 'Gwell atal na gwella'.

Trwy rannu cyfrifoldebau, bydd diwydiant yn gweld y manteision canlynol:

  • mwy o gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau
  • mwy o ddylanwad trwy gymryd mwy o gyfrifoldeb am ei benderfyniadau ei hun a rheoli ei risgiau ei hun
  • llai o Reoliadau a gwell Rheoliadau
  • trefniadau iawndal cliriach a symlach.

Bydd y llywodraeth yn elwa ar y diwydiant yn cymryd mwy o ran yn y broses o wneud penderfyniadau.  Dylai hyn arwain at y diwydiant yn gallu ymateb yn well a chyflawni canlyniadau yn fwy effeithiol ac effeithlon.

Ewrop

Nid yw'r gwaith hwn yn gyfyngedig i'r DU.  Mae Tîm Gwerthuso Polisi Iechyd Anifeiliaid Cymuned yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn argymell datblygu cynlluniau cyfrifoldeb a rhannu costau yn yr Aelod-wladwriaethau - Cynllun Iechyd Anifeiliaid Cymuned yr UE 2007-2013 (dolen allanol - Saesneg yn unig).

Mae rhannu costau wedi ennill ei blwyf yn Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Er enghraifft, yn yr Iseldiroedd, mae cynhyrchwyr da byw wedi cytuno i gyllido achosion o glefydau anifeiliaid (hyd at uchafswm penodol) drwy gyfrwng gwarant banc. Yn Sbaen, ceir yswiriant preifat gwirfoddol (gyda chymhorthdal ar gyfer y premiymau). Ymhellach i ffwrdd, yn Awstralia, mae'r cynhyrchwyr wedi gwneud cytundeb i ad-dalu costau sy'n cael eu hysgwyddo wrth ymdrin ag achosion o glefydau penodol (yn amodol ar weithdrefnau penodol).