Skip to content

Dofednod

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os ydych yn bryderus ynghylch iechyd eich adar dylech geisio cyngor oddi wrth eich milfeddyg.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’n hanfodol fod pob ceidwad adar ym Mhrydain yn parhau i gadw at lefel bioddiogelwch cyn uched â phosib, ac i fod yn wyliadwrus am unrhyw arwyddion o’r clefyd.

Os ydych yn cadw 50 neu ragor o adar, mae’n rhaid ichi gofrestru eich adar â Chofrestr Ddofednod Prydain Fawr.  Mae ceidwaid dofednod sydd â llai na 50 o adar hefyd yn cael eu hannog i gofrestru. 

Mae’r Ffliw Adar (a elwir hefyd yn Avian Influenza) yn glefyd feirysol hynod heintus sy’n effeithio ar ran fwyaf o rywogaethau adar, os nad pob un ohonynt. Gall y firws fod yn heintus hefyd i bobl ac anifeiliaid eraill. Mae’n rhaid i unrhyw achos o ffliw adar gael ei reoli’n gyflym. Mae’n rhaid i weithwyr a milfeddygon sydd mewn cysylltiad agos ag adar sydd wedi’u heintio gael eu gwarchod yn iawn. 

Mae nifer o glefydau, nid Ffliw Adar yn unig, ond eraill fel clefyd Newcastle a Salmonela yn cael eu lledaenu trwy gyswllt uniongyrchol rhwng adar â’i gilydd.  Mae’n bosib i’r clefydau hyn ledaenu’n anuniongyrchol trwy fwyd, dŵr, offer, esgidiau ac ati sydd wedi’u heintio.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau y wefan ar y Ffliw Adar, clefyd Newcastle a Salmonela. 

Rheoliadau Milheintiau a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2009 (dolen allanol).