Skip to content

Anifeiliaid a fewnforir i'r DU o wledydd yr UE a thrydydd gwledydd a restrir

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Sut mae dod â’ch ci neu’ch cath anwes i’r DU am y tro cyntaf neu’n ôl i’r DU o dan y rheolau diwygiedig o’r Undeb Ewropeaidd a gwledydd a restrir nad ydynt yn rhan o’r UE.

Paratoi eich ci, eich cath neu’ch ffured

Cam 1 – Gosod microsglodyn ar eich anifail anwes (dolen allanol - Saesneg yn unig)

Cyn dilyn unrhyw un o’r gweithdrefnau eraill ar gyfer teithio gydag anifail anwes, rhaid gosod microsglodyn arno er mwyn gallu ei adnabod. O 29 Rhagfyr 2014, mae’n rhaid i feicrosglodyn cael ei osod gan berson cymwys. Gall y person cymwys fod yn:

  • milfeddyg, nyrs neu fyfyriwr
  • rhywun sydd wedi bod ar gwrs gosod microsaglodion cyn 29 Rhagfyr 2014 ac roedd yn cynnwys elfen ymarferol
  • rhywun sydd wedi bod ar gwrs gosod microsglodion sydd wedi’i gymeradwyo gan awdurdod priodol (e.e. Llywodraeth Cymru, Lywodraeth yr Alban neu Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)).

Cam 2 – Brechu eich anifail anwes (dolen allanol - Saesneg yn unig)

Ar ôl gosod y microsglodyn, rhaid brechu eich anifail rhag y gynddaredd. Nid oes eithriad i’r gofyniad hwn, hyd yn oed os yw eich anifail wedi’i frechu’n ddiweddar rhag y gynddaredd. O 29 Rhagfyr 2014, mae’n rhaid i’r anifail fod yn 12 wythnos o leiaf cyn cael y brechiad rhag y gynddaredd at ddibenion teithio. 

Cam 3 – Cael dogfennau teithio ar gyfer eich anifail anwes (dolen allanol - Saesneg yn unig)

Yn achos anifeiliaid sy’n cael eu paratoi yn un o wledydd yr UE, dylech gael pasport UE ar eu cyfer. Os ydych yn paratoi eich anifail mewn gwlad sydd wedi’i rhestru, nad yw’n rhan o’r UE, bydd angen ichi gael tystysgrif milfeddygol trydydd gwlad swyddogol. Cofiwch fod Gibraltar, Norwy, San Marino a’r Swistir hefyd yn rhoi pasportau.

Cam 4 – Triniaeth rhag llyngyr rhuban (dolen allanol - Saesneg yn unig) (cŵn yn unig)

Triniaeth rhag llyngyr rhuban (dolen allanol - Saesneg yn unig) (cŵn yn unig): cyn dod i’r DU, mae’n rhaid i gŵn sy’n anifeiliaid anwes (gan gynnwys cŵn cymorth) gael eu trin ar gyfer llyngyr. Mae’n rhaid i filfeddyg roi’r driniaeth iddynt, a hynny o leiaf 24 awr a dim mwy na 120 awr (1-5 diwrnod) cyn y byddant yn cyrraedd y DU. Bellach, nid yw’n orfodol iddynt gael eu trin am drogod. Nid oes angen triniaeth ar gŵn sy’n dod i’r DU o’r Ffindir, yr Iwerddon, Malta neu Norwy).

Cam 5 – Trefnu i’ch anifail deithio gyda chwmni trafnidiaeth cymeradwy ar lwybr a awdurdodwyd (dolen allanol - Saesneg yn unig)

Rhaid i’ch anifail anwes ddod i’r DU o wlad restredig gan deithio gyda chwmni trafnidiaeth cymeradwy ar lwybr a awdurdodwyd.